4 (1988) Z historii sztuki, literatury i idei

Spis treści

Rozprawy

Stanisław Lorentz (Warszawa), Wiek Oświecenia w moich badaniach naukowych          9

Résumé                              14

Andrzej Ryszkiewicz (Warszawa), Malarze austriaccy w Polsce czasów Oświecenia        15

Résumé                              25

Andrzej Cieński (Wrocław), O „pamiętnikarstwie malowanym” w XVIII wieku  27

Résumé                              36

Julian Platt (Gdańsk), Stanisław August jako opiekun poetów i uczonych w twórczości „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”                  39

Résumé                              65

Irena Dobrzycka (Warszawa), Trzy angielskie dzienniki z podróży w epoce Oświecenia  67

Summary            79

Joanna Ugniewska (Warszawa), Wizja społeczeństwa i kultury w programach mediolańskiej „Il Caffé”               81

Résumé                              92

Ludwik Hass (Warszawa), Warszawski mistyk na skalę europejską – człowiek epoki Oświecenia (Jean Lub Louis de Toux de Salvert)              95

Résumé                              121

Stanisław Salmonowicz (Toruń), Brissot de Warwille jako humanitarysta: młodość Brissota w służbie ideałów Wieku Świateł 123

Résumé                              147

 

Materiały

Jadwiga Rudnicka (Warszawa), Poszukiwania biblioteczno-archiwalne Albertrandiego w Rzymie w świetle listu do Naruszewicza z 1782 r.                 151

 

Recenzje i sprawozdania

Zbigniew Goliński, Ignacy Krasicki [Zofia Rejman (Warszawa)]                 167

Wacław Walecki, Jan Kochanowski w literaturze i kulturze polskiej doby Oświecenia [Barbara Kryda (Warszawa)]                171

Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Człowiek i obywatel w piśmiennictwie naukowym i podręcznikach polskiego Oświecenia [Irena Łossowska (Warszawa)] 177

Irena Łossowska, Michał Dymitr Krajewski. Zarys monograficzny [Barbara Kryda (Warszawa)] 181

Kazimierz Bartkiewicz, Obraz dziejów ojczystych w świadomości historycznej w Polsce doby Oświecenia [Irena Łossowska (Warszawa)]              183

Barbara Kryda, Szkolna i literacka działalność Franciszka Bohomolca. U źródeł polskiego klasycyzmu XVIII w. Studia z okresu Oświecenia; Wiesław Pusz, „Nowy Parnas” przedromantycznej Warszawy. Bruno Kiciński i grono jego współpracowników. Studia z okresu Oświecenia [Andrzej Krzysztof Guzek (Warszawa)]            187

Język i styl polskich poetów sentymentalnych w opisach lingwistycznych (K. Kwaśniewska-Mżyk, Język franciszka Karpińskiego. Warszawa-Wrocław 1979; J. Brzeziński, Wyznaczniki językowostylistyczne poezji sentymentalnej, Zielona Góra 1979) [Stanisław Dubisz (Warszawa)]         193

Jacques Proust, L’Objet et le Texte. Pour la poètique de la prose française du XVIIIe siècle [Ewa Rzadkowska (Warszawa)]      201

Przegląd najciekawszych publikacji francuskich o problematyce oświeceniowej z lat 1978-1980 (Daniel Roche: Le siècle des lumières en provinces. Acadèmies et acadèmiciens provinciaux 1680-1789; Peter Brockmeier, Roland Desnè, Jurgen Voss (Hrsg.): Voltaire und Deutschland; Paul Viallaneix et Jean Ehrard (redaktorzy): Aimer an France, 1760-1860; Carminella Biondi: Ces esclaves sont des hommes, Lotta abolizionista e letteratura negrofila nella Francia del Settecento, Prefazione di Corrado Rosso; Jean Fabre: Lumières et Romantisme. Energie et nostalgie de Rousseau à Mickiewicz; Jean Fabre, Idées sur le roman, de Madame de Lafayette au Marquis de Sade [Ewa Rzadkowska (Warszawa)]      207

Histoire littéraire de la France. Par un collectif sous la direction de Pierre Abraham et Roland Desné [Zbigniew Libera (Warszawa)]                     211

O najnowszych syntezach literatury niemieckiej XVIII wieku w RFN (Geschichte der Deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart; Deutsche Literatur, Eine Sozialgeschichte; Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur) [Tadeusz Namowicz (Warszawa)]                       223

Cahiers roumains d’études littéraires, 1977, nr 2 i 1979, nr 2 [Zdzisław Libera (Warszawa)]         233

 

Fakty i wydarzenia

Wokół twórczości Woltera I Rousseau (Polsko-francuskie kolokwium w Nieborowie, 3-6 X 1978) [Barbara Kryda (Warszawa)]                      239

W dwusetną rocznicę wydania Bajek i Satyr Ignacego Krasickiego (Konferencja naukowa zorganizowana przez pracownię Literatury Oświecenia Instytutu Badań Literackich PAN, 20-21 V 1979) [Jan Neuberg (Opole) i Jerzy Snopek (Warszawa)]                     245

Zespół Historii Literatury Polskiej okresu Oświecenia w Instytucie Literatury Polskiej UW (Sprawozdania z prac w latach 1975-1989) [Zofia Rejman (Warszawa)]                   253

 

Materiały zawarte w czwartym tomie Wieku Oświecenia zostały złożone w 1980 r.

 

4