Proces recenzowania / Peer-review process

⇒ For English version please scroll down

Opis procedury recenzji zewnętrznych tekstów zgłoszonych do publikacji w „Wieku Oświecenia”

Procedura recenzyjna przebiega z zachowaniem zasad poufności i ma charakter dwustronnie anonimowy. Sporządzenie recenzji powierza się specjalistom w dziedzinie, której dotyczy recenzowany tekst. Każda recenzja przygotowywana jest na opracowanym przez Redakcję formularzu. Autor nadsyłając tekst do Redakcji „Wieku Oświecenia”, godzi się na poddanie tekstu procedurze recenzyjnej, która przebiega w sposób następujący:

  • Ocena wstępna, przy uwzględnieniu kryteriów formalnych, dokonuje Redakcja, autor zaś informowany jest o przekazaniu tekstu do recenzji bądź rezygnacji z tekstu.
  • Tekst w formie anonimowej wraz z formularzem oceny przekazuje się dwóm lub więcej niż dwóm recenzentom zewnętrznym, którzy zobowiązują się, że nie wykorzystają wiedzy na temat ocenianego tekstu przed jego publikacją na łamach „Wieku Oświecenia”.
  • Po otrzymaniu recenzji Redakcja podejmuje decyzję o publikacji tekstu lub jego odrzuceniu.
  • Jednocześnie Redakcja zachowuje sobie prawo do zaproponowania na podstawie opinii własnych bądź recenzentów poprawek, od których realizacji przez autora uzależnia się ostateczną decyzję o publikacji.
  • Po ostatecznym zatwierdzeniu do druku tekst zostaje poddany redakcji merytorycznej, językowej oraz adiustacji.

Redakcja „Wieku Oświecenia

ENGLISH VERSION

Description of the review procedure for external texts submitted for publication in the „Age of Enlightenment”

The review procedure is confidential and is anonymous on both sides. The preparation of the review is entrusted to specialists in the field of the reviewed text. Each review is prepared on a form developed by the Editorial Board. By sending the text to the Editorial Office of the „Age of Enlightenment”, the author agrees to subject the text to the review procedure, which is as follows:

  • Preliminary evaluation, taking into account the formal criteria, is made by the Editorial Board, and the author is informed about the submission of the text for review or the resignation from the text.
  • The text in an anonymous form along with the evaluation form is handed over to two or more external reviewers who undertake not to use the knowledge about the evaluated text before its publication in the „Age of Enlightenment”.
  • After receiving the review, the Editorial Board decides whether to publish the text or reject it.
  • At the same time, the Editors reserve the right to propose amendments based on their own or reviewers’ opinions, the implementation of which by the author depends on the final decision on publication.
  • After the final approval for printing, the text is subject to substantive, linguistic editing and revision.

Editorial Board