Etyka wydawnicza / Editorial policy

⇒ For English version please scroll down

Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie „Wiek Oświecenia”
zostały opracowane na podstawie COPE Best Practice Guidlines for Journal Editors

oraz Publication Ethics and Malpractice Statement requirements.
i dotyczą  autorów, redaktorów, recenzentów i wydawcy.

Wszystkie artykuły zgłoszone do publikacji w czasopiśmie „Wiek Oświecenia” są sprawdzane pod kątem zgodności z zasadami etyki wydawniczej, rzetelności i wartości naukowej.

Zasady dotyczące członków redakcji i ich obowiązki

 • Kontrolowanie standardów etycznych: Członkowie Redakcji czasopisma „Wiek Oświecenia” stale czuwają nad przestrzeganiem obowiązujących standardów i zasad etycznych oraz zapobiegają praktykom niezgodnym z przyjętymi standardami.
 • Zasada fair play:  Rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie wpływają na ocenę artykułów. Teksty oceniane są tylko pod względem merytorycznym.
 • Kryteria przyjmowania artykułów do publikacji: Redakcja decyduje, które materiały zostaną opublikowane. Przy przyjmowaniu artykułów do publikacji brane są pod uwagę: wartość naukowa pracy, oryginalność ujęcia problemu, przejrzystość, zgodność z zakresem tematycznym czasopisma.
 • Zasada poufności: Członkowie Redakcji nie ujawniają osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji są: autor,  wyznaczeni recenzenci, członkowie Redakcji, redaktorzy oraz wydawca.
 • Przeciwdziałanie konfliktom interesów: Nieopublikowane artykuły nie mogą być bez pisemnej zgody autorów wykorzystywane przez członków Redakcji, ani żadne inne osoby uczestniczące w procesie wydawniczym.
 • Zasada rzetelności naukowej: Członkowie Redakcji dbają o rzetelność naukową publikowanych prac. Dla jej zachowania mogą  nanosić stosowne zmiany i poprawki. W przypadku podejrzeń o nieuczciwe praktyki (plagiat, fałszowanie wyników badań) zobowiązani są  podjąć decyzję o wycofaniu tekstu z czasopisma.

Redakcja, w razie potrzeby, ma obowiązek opublikować stosowne sprostowania, wyjaśnienia lub przeprosiny.

 • Wycofanie tekstu: Redakcja ma prawo wycofać tekst po jego opublikowaniu, jeżeli:

 – istnieją dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań i/lub fabrykowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy w obliczeniach, błędy metodologiczne);

– wyniki badań zostały wcześniej opublikowane gdzie indziej;

– praca nosi znamiona plagiatu, bądź narusza zasady etyki wydawniczej.

Zawiadomienie o wycofaniu tekstu należy traktować jako równoznaczne z wycofaniem artykułu. Zawiadomienie to powinno zawierać informacje o autorze (w nagłówku powinien się znaleźć co najmniej tytuł pracy i nazwisko/-a autora/-ów pracy) i powodach wycofania tekstu Należy rozróżnić błędy niezamierzone od celowych nadużyć, decydujących o wycofaniu tekstu. Wycofane teksty nie są usuwane z opublikowanej wersji czasopisma, ale fakt ich wycofania powinien być wyraźnie oznaczony.

Zasady obowiązujące Autorów

 • Zasada rzetelności naukowej: Autorzy artykułów zobowiązani są do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Prace powinny zawierać informacje umożliwiające identyfikację źródeł danych, a także powtórzenie badań. Niezgodne z zasadami etyki wydawniczej prezentowanie i interpretowanie danych oraz wyników badań jest niedopuszczalne i skutkować może wycofaniem tekstu.
 • Zasada oryginalności pracy: Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. Wykorzystane w publikacji badania i/lub informacje innych naukowców powinny być oznaczone w sposób wskazujący, że jest to cytat. Plagiat czy fabrykowanie danych są niedopuszczalne.
 • Zasada udostępnienia danych: Autorzy poproszeni o przedstawienie nieprzetworzonych wyników badań wykorzystanych w tekście zobowiązani są zapewnić dostęp do tych danych, także po opublikowaniu pracy.
 • Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów autorów: Autorzy nie powinni publikować tekstów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie. Zgłaszanie tych samych prac do więcej niż jednego czasopisma uznawane jest za nieetyczne.
 • Zasady autorstwa pracy:

– Autorzy zgłaszający do publikacji teksty wieloautorskie mają obowiązek ujawnić wkład poszczególnych autorów w jego powstanie (z podaniem afiliacji autorów oraz informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu tekstu).

– Ghostwritingguest authorship są przejawem nierzetelności naukowej i wszelkie wykryte ich przypadki powinny być demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, takich jak instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.

– Obowiązek upewnienia się, że osoby mające wkład w powstanie artykułu akceptują jego ostateczną formę, leży po stronie autorów zgłaszających tekst do publikacji.

 • Zasada rzetelności źródeł: Autorzy zobowiązani są wymienić w bibliografii załącznikowej publikacje, które zostały przez nich wykorzystane przy tworzeniu artykułu.
 • Zasady dotyczące błędów w opublikowanych pracach: Jeśli autor/autorzy odkryją znaczące błędy lub nieścisłości w swoich tekstach, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym Redakcję czasopisma w celu wycofania tekstu bądź skorygowania zaistniałych błędów.

Zasady obowiązujące recenzentów

Recenzenci recenzują prace na zlecenie Redakcji.  W ten sposób mają wpływ na decyzje podejmowane przez członków Redakcji. Mogą także, w porozumieniu z autorami, wpływać na ostateczny kształt i doskonalenie publikowanych prac.

 • Zasada terminowości: Recenzenci zobowiązani są dostarczyć recenzje w ustalonym terminie. Jeżeli z jakichś względów (merytorycznych, braku czasu itp.) nie są w stanie dotrzymać terminu, bądź podjąć się recenzji, powinni niezwłocznie poinformować o tym Redakcję.
 • Zasada poufności: Wszystkie recenzowane prace oraz ich recenzje mają charakter poufny. Ujawnianie prac i/lub osobom trzecim jest niedopuszczalne (za wyjątkiem osób, które biorą udział w procesie wydawniczym).
 • Zasada zachowania standardów obiektywności: Recenzje powinny mieć charakter obiektywny. Personalna krytyka autorów prac jest uważana za co najmniej niestosowną. Wszystkie uwagi recenzenta powinny zostać odpowiednio uargumentowane.
 • Zasada rzetelności źródeł: Recenzenci, jeśli zachodzi taka potrzeba, powinni wskazać odpowiednie prace związane z tematyką artykułu niezacytowane przez autora. Recenzent powinien wskazać i zgłosić Redakcji wszelkie istotne podobieństwa recenzowanego artykułu do innych prac.
 • Zasada przeciwdziałania konfliktom interesów u recenzentów: Recenzenci nie mogą wykorzystywać recenzowanych prac dla swoich osobistych potrzeb i korzyści. Nie powinni również oceniać tekstów, w przypadkach, w których może występować konflikt interesów z autorem/autorami.

 

English version

Publication Ethics and Malpractice Statement

The ethics statements for our journal are based on the Committee on Publication Ethics (COPE) Best Practice Guidelines for Journal Editors and on Publication Ethics and Malpractice Statement requirements.

Wiek Oświecenia publishes only original contributions that have not already been published or accepted for publication elsewhere, be it in the same or another language. Contributors should confirm that this is the case upon submission of their manuscript. Material already accepted for publication in the journal should not subsequently be submitted for publication elsewhere without the consent of the editors.

Articles submitted to Wiek Oświecenia are evaluated by at least two reviewers. The usual procedure is that the article is sent to one external reviewer who is competent in the branch of linguistic research to which the article is related, whereas a member of the editorial board is asked to evaluate it not only from a general linguistic perspective but also from the narrower angle of Baltic scholarship. If nobody among the members of the editorial board feels sufficiently at home in the relevant branch of linguistic research, a second external reviewer is approached. In doubtful cases the editorial board may decide that more than two reviews are needed.

Editors’ responsibilities

 • Wiek Oświecenia publishes papers that adhere to the journal’s profile in their degree of generality, theoretical relevance and relevance to 18th century studies. Submitted manuscripts are evaluated on the basis of academic value only, i.e. their originality, correct methodology, relevance to 18th century studies, grounding in linguistic literature, reliability of linguistic data and general quality. Author’s race, gender, sexual orientation, ethnic origin, citizenship, religious belief, political philosophy or institutional affiliation do not influence editorial decisions. The decisions to publish papers are made exclusively by the Editorial Board, without outside influence of governmental and other agencies.
 • Editors and editorial staff will not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate and will assure that the same degree of confidentiality is maintained by reviewers and editorial advisers.
 • Editors and editorial board members will not use unpublished material from submitted manuscript for their own research purposes without the authors’ explicit written consent. Privileged information or ideas obtained by editors as a result of handling the manuscript will be kept confidential and not used for their personal advantage. Editors will recuse themselves from considering manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships/connections with any of the authors, companies or institutions connected to the papers; instead, they will ask another member of the editorial board to handle the manuscript.
 • The editors ensure that all submitted manuscripts being considered for publication undergo peer-review by at least two reviewers who are expert in the field. The Editor-in-Chief and Managing Editor are responsible for deciding which of the manuscripts submitted to the journal will be published, based on the validation of the work in question, its importance to researchers and readers, the reviewers’ comments, and such legal requirements as are currently in force regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The Editor-in-Chief and Managing Editor may confer with other editors or reviewers in making this decision.
 • Editors and the Editorial board shall take reasonable steps to identify and prevent the publication of papers where research misconduct has occurred. In no case shall they encourage such misconduct, or knowingly allow it to take place.
 • All allegations of research misconduct will be dealt with appropriately. Should the author wish to correct their articles, publish retractions or apologies, the Editors shall ensure that these are published wherever needed.

Author’s responsibilities

 • Authors should ensure that they have written and submit only entirely original works, and if they have used the work and/or words of others, that this has been appropriately referenced, including publications that have been influential in determining the nature of the work reported in the manuscript. The same standards apply to previously published Authors’ work.
 • Authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the conception, design, interpretation or the act of writing of the paper. All persons who made substantial contributions to the work reported in the manuscript (such as informants, writing and editing assistance, technical support, etc.) but who do not meet the criteria for authorship must not be listed as an author, but should be acknowledged in the „Acknowledgements” section.
 • Authors should take care to anonymize their manuscript in such a way that enables double blind review process.
 • Authors should not submit for consideration a manuscript that has already been published in another journal. Conversely, material already accepted for publication in the journal should not subsequently be submitted for publication elsewhere without the consent of the editors.
 • Authors should disclose any conflicts of interest that might be construed to influence the results or their interpretation in the manuscript.
 • All sources of financial support for the work should be disclosed (including the grant number or other reference number if any).
 • In the case of a first decision of „revisions necessary”, authors should respond to the reviewers’ comments systematically, point by point, and in a timely manner, revising and re-submitting their manuscript to the journal by the deadline given.
 • Should the authors discover significant errors or inaccuracies in their own published work, it is their obligation to promptly notify the journal’s editors or publisher and cooperate with them to either correct the paper in the form of an erratum or to retract the paper. The same applies if the error or inaccuracy is brought to their attention by the editor, or by a third party.

Reviewers’ responsibilities

 • Before any manuscript is published, it undergoes a double blind peer-review. Peer-review is defined as obtaining advice on individual manuscripts from reviewers’ expert in the field.
 • Peer-review assists editors in making editorial decisions and, through editorial communications with authors, may assist authors in improving their manuscripts. Peer review is an essential component of formal scholarly communication and lies at the heart of scientific endeavor. Scholars who wish to contribute to the scientific process have an obligation to do a fair share of reviewing.
 • A contacted referee who feels unqualified to review the research reported in a manuscript or knows that its prompt review will be impossible should immediately notify the editors and decline the invitation to review so that alternative reviewers can be contacted. The same applies to an invited referee who has conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies or institutions connected to the manuscript, should they be able to identify them in the submitted text.
 • Reviews should be conducted in an objective way, applying the academic criteria of evaluation. Observations and criticisms should formulated clearly with supporting arguments so that authors can use them for improving the manuscript. Grounds for rejecting paper should be explicitly stated and argued. Personal criticism of the authors is inappropriate.
 • If aware of any, reviewers should identify relevant published work that has not been cited by the authors.
 • Referee’s observations, arguments or comments that are based on material reported in previous publications, either of the referee or of other persons, should be accompanied by the relevant citation.
 • A reviewer should also notify the editors of any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other manuscript (published or unpublished) of which they have personal knowledge.
 • Any manuscripts received for review are confidential documents and must be treated as such. This applies also to invited reviewers who decline the review invitation.
 • Material presented in the submitted manuscript must not be used in a reviewer’s own research, unless properly acknowledged via citation. Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for the reviewer’s personal advantage. This applies also to reviewers who decline the review invitation.
 • Any manuscripts received for review are confidential documents and must be treated as such; they must not be shown to or discussed with others except if authorized by the Editor-in-Chief or Managing Editor (who would only do so under exceptional and specific circumstances). This applies also to invited reviewers who decline the review invitation.
 • The reviewing procedure is strictly anonymous on both sides. Authors should therefore be careful to eliminate all hints at authorship in their manuscripts.
 • A precondition for an article to be reviewed is that it conforms to the journal’s profile and editorial policy, particularly with reference to degree of generality, theoretical relevance and relevance to 18th century studies. Taking these criteria into account, the editors decide, after having consulted the editorial board, whether an article qualifies for a further evaluation procedure.