Informacje dla autorów

W związku z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie prosimy autorów o przestrzeganie poniższych zasad.

Procedura dotycząca przeciwdziałania „ghostwriting” i „guest authorship”

1. Autor jest zobowiązany podać w przypisie informację o osobach, które miały rzeczywisty udział w powstawaniu lub współtworzeniu artykułu. Celem tego wymogu jest wykluczenie dwóch zjawisk sprzecznych z zasadami rzetelności naukowej: „ghostwriting” – gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji; oraz „guest authorship”  („honorary authorship”) – gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

2. Jeśli artykuł związany jest z tematem badawczym finansowanym z grantulub innej instytucji czy stowarzyszenia, autor jest zobowiązany podać w przypisie informację o źródłach finansowania (wraz z numerem grantu), wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń naukowych i innych podmiotów.

3. Do każdego artykułu powinno być dołączone podpisane przez autora oświadczenie o oryginalności tekstu i o niewystępowaniu w odniesieniu do niego konfliktu interesów (formularz poniżej). Z autorami artykułów zakwalifikowanych do druku zawierana jest umowa o udzielenie wyłącznej licencji na korzystanie z nich.

Instrukcja dotycząca przygotowania pliku tekstowego artykułów naukowych

1. Objętość artykułu naukowego: optymalnie do ok. 1 arkusza, w uzasadnionych merytoryczne wypadkach możliwe jest przekroczenie tej objętości. Prosimy o pliki tekstowe z rozszerzeniami: doc, docx lub rtf.

2. Do tekstu artykułu naukowego należy dołączyć krótkie streszczenie (ok. pół strony) i słowa klucze (do siedmiu wyrazów) w języku polskim, a także angielskie tłumaczenie tytułu, streszczenia oraz słów kluczowych.

3. Prosimy o podanie po nazwisku autora artykułu lub recenzji nazwy reprezentowanej instytucji, jej jednostki wewnętrznej oraz miejscowości, np.: Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, a także tytułu naukowego lub zawodowego, adresu kontaktowego oraz ewentualnego wyrażenia zgody na umieszczenie ich pod nazwiskiem Autora.

4. Prosimy o tłumaczenie cytatów obcojęzycznych na język polski w przypisie dolnym.

5. System cytowania ma strukturę stałą i można się z nim zapoznać w poprzednich rocznikach pisma. Prosimy krótkie cytaty opatrywać cudzysłowem, pozostałe wyodrębniać pomniejszoną czcionką, z wcięciem z lewej strony, bez kursywy.

6. Artykuł naukowy powinien być opatrzony przypisami dolnymi w formie najbliższej oxfordzkiemu systemowi cytowań (przypis zawiera podstawowy opis bibliograficzny dokumentów, a poszczególne informacje oddzielone są przecinkami). Więcej szczegółów dostępnych jest pod linkiem: Oxford Referencing System. Tym samym prosimy o zachowanie zgodności opisu bibliograficznego z ostatnimi numerami rocznika.

7. Niezależnie od przypisów dolnych prosimy o sporządzenie bibliografii prac cytowanych w formie najbliższej oxfordzkiemu systemowi cytowań (szczegóły zob. punkt 6).

8. Propozycje artykułów oraz recenzji naukowych można nadsyłać drogą elektroniczną na adres Sekretarza Redakcji, dr Agaty Wdowik (e-mail: agata.wdowik@uw.edu.pl) lub pocztą tradycyjną w dwóch egzemplarzach wydruku oraz nagrania na nośniku elektronicznym pod adresem redakcji: „Wiek Oświecenia”, Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, p. 51, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

Oświadczenie o oryginalności autorskiej artykułu naukowego

…………………………………………………….
miejscowość, data

………………………………………………………..
imię i nazwisko autora artykułu

………………………………………………………..
afiliacja (uczelnia, katedra/instytut/wydział)

……………………………..
e-mail

………………………………………………………..
adres do korespondencji

Oświadczam, że artykuł mojego autorstwa pt.: ………………………………… przyjęty do druku w roczniku „Wiek Oświecenia” nr …… : rok ……… 1) jest oryginalną pracą naukową, która nie była wcześniej publikowana, 2) nie został skierowany do druku w innym czasopiśmie ani książce zbiorowej, 3) nie narusza osobistych ani majątkowych praw autorskich osób trzecich, 4) nie powstał w oparciu o „ghostwriting”, ani „guest authorship” („honorary authorship”).

………………………………….
czytelny podpis autora