Informacje techniczne dla autorów / Technical instructions for Authors

⇒ For English version please scroll down

Wskazówki dla autorów i tłumaczy przygotowane na podstawie Instrukcji przygotowania materiału do wydania dla Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego (WUW)

Tekst zasadniczy
a.
Podział na rozdziały i podrozdziały powinien być stosowany konsekwentnie z oznaczeniem numeru rozdziału (podrozdziału) i jego tytułu; powinien być zgodny z przyjętą koncepcją organizacji treści artykułu.
b.
Wyróżnienia merytorycznie uzasadnione, jednolite i konsekwentnie stosowane: pogrubienia (dla oznaczenia wyróżnianych symboli, fontów, pojęć itp. w pracach językoznawczych, matematycznych i in.), kursywa (dla tytułów, definiowanych pojęć, nowych terminów), rozspacjowanie (fragmenty tekstu nie dłuższe niż jeden wiersz, nie wolno spacjować dat), kapitaliki.

Cytaty
a. Cytaty występujące w obrębie tekstu należy ujmować w cudzysłów, pisać tekstem prostym, a w przypisie podać informację o źródle. Jeżeli w ramach cytatu ujętego w cudzysłów występują fragmenty mające własny cudzysłów (cytat w cytacie), należy ten ostatni zastąpić tzw. żabkami « ».
b. Cytaty dłuższe należy wydzielić z tekstu głównego i pisać od nowego akapitu, bez cudzysłowów, mniejszym niż tekst główny stopniem pisma (Times 11), tekstem prostym. Na końcu należy zamieścić numer przypisu lub odwołanie w nawiasie okrągłym.
c. Wyrazy lub zwroty wprowadzone do cytatu nale
ży ujmować w nawiasy kwadratowe i opatrywać informacją, od kogo pochodzi dane uzupełnienie, podaną wewnątrz nawiasu (np. inicjały autora, przyp. aut., przyp. tłum.).
d. Opuszczenie fragmentu tekstu w cytacie, rozpocz
ęcie cytatu od środka zdania lub urwanie cytatu przed końcem zdania należy zasygnalizować trzema kropkami w nawiasie kwadratowym […].
e. Je
żeli między dwiema częściami cytatu opuszczono fragment dłuższy niż dwie strony, należy traktować taki przypadek jako dwa odrębne cytaty, ująć w osobne cudzysłowy i opatrzyć własnymi odsyłaczami.
f. Wyst
ępujące w tekście cytatu tytuły książek, dzieł sztuki, również należy wyróżnić kursywą. W przypadku wprowadzenia wyróżnień niepochodzących od autora cytowanego dzieła (czcionka półgruba, spacja, podkreślenie), należy określić ich autorstwo w nawiasie lub przypisie na stronie (np. podkreślenie moje. – A.A.).

Nazwy własne
a. Zapis nazw własnych, nazwisk, imion, nazw geograficznych itp. należy stosować wg zasad podanych w Uniwersalnym słowniku języka polskiego, t. 1-4, red. S. Dubisz, WN PWN, Warszawa 2003, Nowym słowniku poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, WN PWN, Warszawa 2005 i późniejsze, oraz Nowym słowniku ortograficznym, red. E. Polański, WN PWN, Warszawa 2005 i późniejsze; w wypadkach wątpliwych można zwrócić się do poradni językowej PWN http://www.słowniki.pwn.pl/poradnia.
b. W przypadku nazwisk pełne imi
ę (nie inicjał) należy podawać w pierwszym wystąpieniu, potem samo nazwisko (bez inicjału). Wyjątek stanowią żne osoby o tym samym nazwisku – wtedy w kolejnych wystąpieniach zachowujemy inicjał imienia.

Materiał ilustracyjny
a. Ilustracje, wykresy i mapy wraz z opisami należy przygotować oddzielnie i ponumerować. Jeśli ilustracje będą przygotowane w formie elektronicznej, to nazwa pliku powinna być taka sama jak numer ilustracji w tekście. W tekście należy także oznaczyć tym numerem proponowane miejsce umieszczenia ilustracji. Podpisy pod materiał ilustracyjny mogą być umieszczone w tekście lub wszystkie razem oddzielnie.
b. Tabele mogą być umieszczone w tekście lub oddzielnie, wówczas powinny być oznaczone kolejnymi numerami, które należy wprowadzić w proponowanym miejscu umieszczenia tabeli w tekście.

Przypisy

1.
Na dole strony:

a. numeracja w obrębie rozdziału lub całości pracy powinna być zgodna z przyjętą koncepcją artykułu;
b. najcz
ęściej umieszczane na dole strony lub — jeśli zachodzi konieczność osobnego grupowania — na końcu rozdziału albo na końcu maszynopisu;
c. notka bibliograficzna wg przykładu:
J. Kowalski, Tytuł (kursywą), wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1999, s. xx (ew. xx–xx, xx i nast.).
J. Kowalski,
Tytuł (kursywą), „Prawo i Gospodarka” 1999, nr 5, s. xx (ew. xx–xx, xx i nast.).
{UWAGA: w pracach mat., fiz., chem. oraz psych. i socjol. dopuszczalna pisownia nazwy periodyku kursywą bez cudzysłowu}
J. Kowalski, Tytuł (kursywą), [w:] Tytuł pracy zbiorowej (kursywą), red. A. Nowak, Ossolineum, Warszawa–Wrocław–Łodź –Kraków 2000, s. xx–xx.
P. Davidson,
Keynes and Money, [w:] Keynes, Money and Monetarism, red. R. Hill, Macmillan, London 1989, s. xx–xx.

2.  Odwołania w tekście w systemie Autor Rok

Autor rok, np.:
(Kowalski 2000)
(Kowalski 2000, Malinowski 2000)

Autor rok: strona, np.:
(Kowalski 2000: 123, Malinowski 2000: 123–124)
(Malinowski 2000: 123, 127, 435)

Autor inicjał imienia rok: strona (jeśli więcej autorów o tym samym nazwisku w obrębie całej książki), np.:
(Malinowska A. 2000: 123)

Autor, rok, rok, np.:
(Kowalski 2000, 2001)

Autor rok: strona, rok: strona, np.:
(Kowalski 2000: 123, 2001: 123–125)

Jeśli nazwisko pojawia się w zdaniu, to w odwołaniu tylko rok i strony:
Kowalski stwierdza, ………….. (2000: 123)

Redaktor rok: strona, np.:
(Cropsey, red. 1964: 234)

3. Skróty

cyt. za (Kowalski 2000, cyt. za Malinowski 2009: 123–124)
zob. także (Kowalski 2000: 123, zob. także Malinowski 2000: 123–124)
por. (por. Kowalski 2000: 123, Malinowski 2000: 123–124)
tamże – jeśli powtarza się odwołanie do tego samego autora: (tamże: 123) (nie ibidem, ibid.)

4. Zasady ogólne

a. zapis w nawiasie okrągłym
b. strony pełne (123–128; a
nie 123–8)
c. lata pełne (1998–1999; a
nie 1998–9)
d. półpauza (nie dywiz)

5.  Skróty i skrótowce

Wykaz skrótowców wg przykładu:

FBI – Federalne Biuro Śledcze (Federal Bureau of Investigation)
FDP – Wolna Partia Demokratyczna (Freie Demokratische Partei)
FDR – Rewolucyjny Front Demokratyczny (Frente Democratico Revolucionario)
FIS – Islamski Front Zbawienia (Front Islamique du Salut)
FNLA – Narodowy Front Wyzwolenia Angoli (Frente Nacional de Libertacao de Angola)

Bibliografia:

1. Bibliografia załącznikowa wg przykładu

Książka autorska:
Kowalski J., Tytuł (kursywą), wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1999.

Autor z redaktorem:
Benardete S., Encounters & Reflections. Conversations with Seth Benardete, red. R. Burger, The University of Chicago Press, Chicago 2002.

Zbiorówka (z redaktorem):
Ancients and Moderns: Essays on the Tradition of Political Philosophy in Honor of Leo Strauss, red. J. Cropsey, Basic Books, New York 1964.

Tłumaczenie polskie:
Bloom A., Umysł zamknięty. O tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokracje i zubożyło dusze dzisiejszych studentów, tłum. T. Bieroń, Wydawnictwo „Zysk i S-ka”, Poznań 1997.

Artykuł (rozdział itp.) w książce:
Davidson P., Keynes and Money, [w:] Keynes, Money and Monetarism, red. R. Hill, Macmillan, London 1989, s. xx–xx.

Artykuł w czasopiśmie:
Dannhauser W.J., Na powrót stać się naiwnym, tłum. P. Marczewski, „Przegląd Polityczny” 2007, nr 84, s. 138–143.

Internet:
Butterworth Ch. Leo Strauss in His Own Write: A Scholar First and Foremost.
http://www.bsos.umd.edu/gvpt/Theory/Transcript_Butterworth.pdf; dostęp: dd.mm.rrrr.

2. Bibliografia przy przypisach w systemie Autor Rok wg przykładu

Książka autorska:
Batniztky L. 2006. Leo Strauss and Emmanuel Levinas: Philosophy and the Politics of Revelation, Cambridge University Press, New York.

Autor z redaktorem:
Benardete S. 2002. Encounters & Reflections. Conversations with Seth Benardete, red. R. Burger, The University of Chicago Press, Chicago.

Zbiorówka (z redaktorem):
Cropsey J., red. 1964. Ancients and Moderns: Essays on the Tradition of Political Philosophy in Honor of Leo Strauss, Basic Books, New York.

Tłumaczenie polskie:
Bloom A. 1997. Umysł zamknięty. O tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokracje i zubożyło dusze dzisiejszych studentów, tłum. T. Bieroń, Wydawnictwo „Zysk i S-ka”, Poznań.

Artykuł (rozdział itp.) w książce:
Anastaplo G. 1999. Leo Strauss at the University of Chicago, [w:] Leo Strauss, the Straussians, and the American Regime, red. K.L. Deutsch, J.A. Murley, Rowman & LittleField Publishers, Inc., Lanham, s. 3–31.

Artykuł w czasopiśmie:
Dannhauser W.J. 2007. Na powrót stać się naiwnym, tłum. P. Marczewski, „Przegląd Polityczny” 2007, nr 84, s. 138–143.

Internet:
Butterworth Ch. 2010. Leo Strauss in His Own Write: A Scholar First and Foremost.
http://www.bsos.umd.edu/gvpt/Theory/Transcript_Butterworth.pdf; dostęp: dd.mm.rrrr.

Zasady ogólne dotyczące bibliografii:

a. W bibliografii załącznikowej porządkowanie prac tego samego autora alfabetycznie, z pominięciem przedrostków i rodzajników typu: de, von, der, die, das, a (an), the … (przy czym przyimki należy uwzględnić w ciągu alfabetycznym).
b. W bibliografii do przypisów
autor rok porządkowanie kilku prac tego samego autora wg lat wydania (od najstarszej), a nie według alfabetu.
c. Nazwiska autorów powtarzamy (nie zast
ępujemy ich kreskiami).
d. Skróty: strona
s. , numer nr, zeszyt z., tom t., red., tłum. (od nazw polskich).
e. Przy cytowaniu nazwisk rosyjskich inicjały liter rosyjskich
Е, Ё, Ю, Я oddajemy: Je.; Jo.; Ju.; Ja.
f. W zapisie tytułów słowia
ńskich należy stosować transkrypcję (wg Słownik ortograficzny PWN pod red. E. Polańskiego); literę Ё zapisuje się jako „jo” (Fiodorow, a nie Fiedorow).
g. Niepolskie znaki literowe umieszcza si
ę zgodnie z alfabetem polskim, tak, jakby nie było znaków diakrytycznych (Cackiewicz, Čapek, Cat).

Indeksy

1. Hasła w indeksach (osób, rzeczowym, nazw geograficznych itp.) powinny być uszeregowane alfabetycznie zgodnie z zasadami języka polskiego; porządkuje się je z pominięciem przedrostków i rodzajników typu: de, von, der, die, das, a (an), the …
2. Niepolskie znaki literowe umieszcza się zgodnie z alfabetem polskim, tak, jakby nie było znaków diakrytycznych (Cackiewicz, Čapek, Cat).
3. W indeksach zagnie
żdżonych powtarzające się elementy haseł zastępuje się kreską (półpauzą), z zachowaniem odpowiedniej interpunkcji.

Materiał ilustracyjny

1. Materiał ilustracyjny należy przygotować zgodnie z instrukcją przygotowania ilustracji do publikacji Wydawnictw UW. W przypadku przekazania materiału w formie elektronicznej lub slajdów autor jest zobowiązany dostarczyć tzw. wglądówki – skany lub czytelne odbitki ksero.
2. Nale
ży przygotować spis ilustracji, spis map oraz tabel, które powinny zawierać numer kolejny obiektu, tytuł, nazwisko autora i/lub właściciela praw autorskich, źródło pochodzenia.

Inne elementy
Do tekstu głównego należy dołączyć inne elementy przyjęte w koncepcji artykułu, np. słowniki terminów, tabele itp.

Termin złożenia artykułu
Za ostateczny termin złożenia pracy przez autora lub tłumacza uważa się datę dostarczenia ostatniego fragmentu dzieła i od tej daty obowiązują terminy oceny i kwalifikacji dzieła podane w umowie autorskiej. 

Techniczne przygotowanie artykułu:

1. Objętość przygotowanego tekstu ustalana jest na podstawie liczby znaków (1 arkusz autorski liczy 40 000 znaków ze spacjami). Objętość pracy należy liczyć w następujący sposób: otwieramy zakładkę Narzędzia z listy rozwijalnej wybieramy polecenie Statystyka wyrazów przy włączonej opcji Z przypisami dolnymi i końcowymi odczytujemy liczbę znaków ze spacjami.
2. W przypadku wydruku: powinien by
ć wykonany jednostronnie na papierze formatu A4 z zachowaniem marginesów: lewy 2 cm, prawy 3-4 cm, dolny i górny 2-2,5 cm oraz interlinii podwójnej (lub 1,5) jednakowej w całej pracy (dot. także przypisów i bibliografii).
3. Czcionka 11-12 pkt, preferowany Times New Roman lub Arial, jednakowa w całej pracy (dot. tak
że przypisów i bibliografii), tekstu nie należy justować (powinien być dosunięty do lewego marginesu).
4. Cało
ść tekstu, tj. części pracy oraz materiały dodatkowe, należy opatrzyć numeracją ciąą.
5. Wersja elektroniczna tekstu powinna by
ć zapisana w jednym z następujących formatów: MS Word, RTF lub TeX/LATeX (dla prac zmatematyzowanych).
6. Artykuł powinien być dostarczony 
za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ewentualnie w formie papierowej na adres redakcji (zob. zakładka Kontakt).

Instrukcja przygotowania ilustracji w wersji elektronicznej

Każda ilustracja powinna być dostarczona w osobnym pliku, nazwy plików powinny odpowiadać nazwom (numerom) ilustracji w tekście. Uwaga: ilustracje osadzone w Wordzie, czyli włożone w plik elektroniczny zawierający tekst zapisany w Wordzie nie nadają się do dalszego wykorzystania. Można je umieścić w „maszynopisie” (czyli w pliku elektronicznym zawierającym całą pracę), ale poza tym wszystkie ilustracje należy dostarczyć w osobnych plikach przygotowanych następująco:

mapy bitowe w formatach: .tif, .psd, .eps (dopuszczalne są formaty: jpg, .gif, .bmp, ale taki zapis powoduje pogorszenie jakości ilustr.),

rysunki wektorowe – pliki otwarte – określenie grubości linii: linie konturowe 0,2 mm, linie wykresów – 0,4 mm, linie pomocnicze 0,15 mm. Różnicowanie natężenia szarości w elementach graficznych co 15 %K, ( w przypadku wielu elementów wymagających odróżnienia) można zaczynać od białych pól po 100% K), Opisy na rysunkach nie mniejsze niż 7 pkt. typograficznych – w zależności od rodzaju fontu (dobierając wielkość fontu należy uwzględnić występowanie symboli, frakcji), teksty czarne umieszczać na tłach o max. natężeniu koloru czarnego do 25% – (teksty zapisane wtedy jako nadruk na tle), teksty w kontrze nigdy odmianą light i nie mniejsze niż 8p, typograficznych) – zalecane odmiany fontów: Medium lub Bold,

UWAGA – punkty typograficzne – są większe o 10% od punktów komputerowych.

Adobe Ilustrator w formatach.ai, .eps
Corel Draw w formacie.cdr
Windows Meta File w formacie .wmf

Pliki zapisane w formatach .cdr i .eps z fontami zamienionymi na krzywe nie pozwalają na wprowadzanie poprawek, dlatego:

ilustracje kolorowe powinny być zapisane w modelu CMYK lub RGB (do zamiany na CMYK – ze świadomością zmiany kolorystyki, skala RGB – bogatsze odcienie, skala CMYK – znacznie uboższa skala kolorystyczna CMYK: C – cyan, M- magenta, Y- yellow, K- blacK,

szarości w ilustracjach powinny zawierać się w przedziale: w fotografiach kolorowych zakres świateł i cieni od 8%-90% K, natomiast czarno-białych można zastosować podobnie 8% – 90% K – musi być kontrast na ilustracji (szczególnie do druku offsetowego),

rozdzielczość map bitowych w skali 1:1 nie powinna być mniejsza niż 300 dpi dla ilustracji wielotonalnych (inaczej siatek czyli fotografii). Ilustracje tego rodzaju mogą być skalowane +- 25% – wynika to z konieczności kadrowania ilustracji, wyjmowania elementów z obrazka, tworzenia kolumn ilustracyjnych – dlatego dobrze, jeżeli dostarczane fotografie są większe od docelowych formatów kolumny w książce,

rozdzielczość map bitowych powinna wynosić 600 dpi dla ilustracji jednotonalnych (inaczej kresek czyli rysunków), – takie rys. powinny być wykonane, do danej książki, jednorodnie i w skali 1:1.

Uwaga dotycząca ilustracji przygotowanych w programie Corel Draw: jeśli w opisach występują indeksy, zmniejszenie powinno być zadawane ręcznie (nie powinny być zmniejszane funkcją).

English version

Guidelines for Contributors

We kindly request that articles sent to the editors of Wiek Oświecenia be presented according to the following guidelines:

Text format

 • Articles up to 25 pages of typescript (12pt, Times New Roman, line spacing 1.5)
 • Book reviews must not exceed 15 page
 • Footnotes, numbered in consecutive Arabic numerals, should be presented at the bottom of each page in the conventional format (please see below for examples or refer to a current issue)
 • The document should be saved as rtf or doc

The first page of the submitted text should include the following:

 • The name of the Author(s)
 • Contact details (e-mail, postal address, phone number)
 • The title of your article
 • A short biographical note: first name, surname, academic rank, place of employment, research interests, recent publications (max. 50 words)
 • An abstract of your article (max. 100 words). This should be written in the third person, summarizing the article’s research question, methodology and main theses.
 • Keywords of your article (about 5)
 • Orcid number

Article submission

Please email your submission to Editorial secretary: dr Agata Wdowik (agata.wdowik@uw.edu.pl), or to one of the member of Editorial board.

Footnotes may be done as below or with the Author/Year system

 • J. Kowalski, Title, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1999, s. xx (ew. xx–xx, xx i nast.).
 • J. Kowalski, Title, „Prawo i Gospodarka” 1999, nr 5, s. xx (ew. xx–xx, xx i nast.).
 • J. Kowalski, Title, [w:] Title, red. A. Nowak, Ossolineum, Warszawa 2000, s. xx–xx.
 • P. Davidson, Keynes and Money, [w:] Keynes, Money and Monetarism, red. R. Hill, Macmillan, London 1989, s. xx–xx.

Bibliography

Books

Kowalski J., Title, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1999.
Benardete S., Encounters & Reflections. Conversations with Seth Benardete, red. R. Burger, The University of Chicago Press, Chicago 2002.
Ancients and Moderns: Essays on the Tradition of Political Philosophy in Honor of Leo Strauss, red. J. Cropsey, Basic Books, New York 1964.

Translation
Bloom A., Umysł zamknięty. O tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokracje i zubożyło dusze dzisiejszych studentów, tłum. T. Bieroń, Wydawnictwo „Zysk i S-ka”, Poznań 1997.

Article in the book
Davidson P., Keynes and Money, [w:] Keynes, Money and Monetarism, red. R. Hill, Macmillan, London 1989, s. xx–xx.

Article in the journal
Dannhauser W.J., Na powrót stać się naiwnym, tłum. P. Marczewski, „Przegląd Polityczny” 2007, nr 84, s. 138–143.

Internet
Butterworth Ch. Leo Strauss in His Own Write: A Scholar First and Foremost.
http://www.bsos.umd.edu/gvpt/Theory/Transcript_Butterworth.pdf; dostęp: dd.mm.rrrr.v