5 (1988) Elity polityczne w Polsce

Spis treści

Słowo od Redakcji                         7

 

Rozprawy                                           11

Zdzisław Libera, Bogusław Leśnodorski                               13

Jerzy Michalski, Problematyka polskiej elity politycznej XVIII wieku        19

Teresa Kostkiewiczowa, Z zagadnień typologii ról społecznych pisarzy w epoce Oświecenia      31

Irena Szybiak, Portret zbiorowy nauczycieli szkół średnich Komisji Edukacji Narodowe 55

Barbara Grochulska, Wielcy bankierzy Warszawy            69

Stanisław Litak, Duchowieństwo polskie w okresie Oświecenia  91

Małgorzata Żbikowska, Lekarze polscy doby Oświecenia – próba portretu grupy            111

Łukasz Kądziela, Artyści plastycy epoki Oświecenia w Polsce      129

Anna Rosner, Posłowie i deputowani sejmów Księstwa Warszawskiego             153

Anna Rosner, Marek Wąsowicz, Portret urzędnika sądowego przełomu XVIII i XIX stulecia        167

Jean Sgard, L’ironie du romancier au XVIIIe siècle            181

Dominique Triaire, Regarder et comparer ou Jean Potocki en voyage    193

Andrzej Ryszkiewicz, Narodziny polskiej sztuki nowoczesnej     207

 

Materiały                           215

Jadwiga Rudnicka, Pod auspicjami Stanisława Augusta (Piotr Dufour, Franciszek Ludwik Siarczyński, Jan Antoni Krüger) 217

 

Recenzje i sprawozdania                            229

Jacques Chouillet, L’esthetique des Lumiéres. Paris 1974 [Izabela Zatorska]        231

Galina N. Moisiejowa, Driewnierusskaja litieratura w chodożestwiennom soznanii I istoriczeskom mysli Rossi XVIII wieka. Leningrad 1980 [Jadwiga Rudnicka]                         235

Jerzy Snopek, Węgierskie książki o Wolterze      237

John M. Roberts, The Mythology of the Secret Societies, St Albans 1974 [Kazimierz Maliszewski]                            243

Izabela Zatorska, Les Cahiers de Varsovie, no 9 i no 10   249

Jerzy Snopek, Sprawozdanie z działalności Pracowni Historii Literatury Oświecenia Instytutu Badań Literackich PAN                   253

Zofia Rejman, Sprawozdania z działalności Zespołu Literatury Oświecenia Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego               255