16 (2000) Przełom wieków

Spis treści

Rozprawy
Alina Aleksandrowicz,  Z problematyki  nowego  wieku.   (Wokół  Świątyni
Sybilli)   9
Résumé   33
Mieczysław Klimowicz,   Podstawowe  dylematy  tekstologiczne  Cudu albo
Krakowiaków i Górali Bogusławskiego   35
Résumé   77
Izolda Kiec, Księga czyli o Dziejach Teatru Narodowego Wojciecha Bogu¬
sławskiego    79
Résumé   99
Klaus Zernack, Stanisław August Poniatowski - osobowość i epoka. (Uwagi
o stanie badań)   101
Resümee   113
Richard Butterwick, „Król z narodem, naród z królem". Porównanie Stani¬-
sława Augusta Poniatowskiego z Ludwikiem XVI w latach 1788-1792.  115
Summary      132
Marek Blaszke, Claude Dupin — krytyk Montesquieugo i prefizjokrata  . . .   135
Résumé   153
Recenzje i noty
Ignacy Krasicki, Dzieła zebrane pod redakcją Zbigniewa Golińskiego. Seria
pierwsza, t. 1. Poematy, opracował Z. Goliński, Ossolineum, Wrocław
1999 (Tomasz Chachulski)    157
Poezja polityczna sejmów doby Oświecenia. Wiersze polityczne Sejmu Cztero-letniego. Część pierwsza 1788-1789. Z papierów Edmunda Rabowicza opracowała Krystyna Maksimowicz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa
1998 (Krzysztof M. Dmitruk)   158
Kantorberego Tymowskiego [...] listy krajowe i emigracyjne. Listy z rękopisu
odczytała, komentarzem opatrzyła i wstępem poprzedziła Elżbieta
Z. Wichrowska, Open, Warszawa 1999 (Zbigniew Goliński)    160
Roman Darowski, Studia z filozofii jezuitów w Polsce XVII i XVIII wieku, Wy¬
dział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, Kraków 1998 (Stanisław
Janeczek)    161
Zbigniew Łotys, Stanisław Staszic filozof i reformator społeczny, WSP,
Olsztyn 1999 (Marian Skrzypek)    175
Maria Czeppe, Kamaryla Pana z Dukli. Kształtowanie się obozu politycznego
Jerzego Augusta Mniszcha 1750-1763, Wydawnictwo Neriton, Instytut
Historii PAN, Warszawa 1998 (Jerzy Dygdała)    184
Kazimierz Puchowski, Edukacja historyczna w jezuickich kolegiach Rzeczy-pospolitej 1565-1773, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
1999 (Stanisław Janeczek)      191
Dwór. Plebania. Rodzina chłopska. Szkice z dziejów wsi polskiej XVII i XVIII
wieku, pod redakcją Magdaleny Ślusarskiej, Warszawa 1999 (Irena
Łossowska)    202
Stefan Gaber, Polacy na dworze Stanisława Leszczyńskiego w Lunéville
w latach 1737-1766. Wstęp i redakcja naukowa A.J. Zakrzewski, Wy-
dawnictwo WSP, Częstochowa 1998 (Anna Grześkowiak-Krwawicz)...   205
Jerzy Snopek, Oświecenie. Szkic do portretu epoki, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 1999 (Tomasz Chachulski)   208
Marcin Cieński, Oświecenie, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999
(Krzysztof M. Dmitruk)    209
Oświecenie dzisiaj. Rozmowy w Castel Gandolfo, przygotował i przedmową
opatrzył K. Michalski, Znak, Kraków 1999 (Magdalena Górska)   210
Józef Szczepaniec, Drukarnia Wolna Jana Potockiego w Warszawie 1788-
-1792, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998
(Krzysztof M. Dmitruk)    213
Izabella Rusinowa, Pana Juliana przypadki. Julian Ursyn Niemcewicz 1797-
-1841, Wydawnictwo Trio, Warszawa 1999 (Irena Łossowska)    215
Wacław Zarzycki, Biskup Adam Naruszewicz luminarz polskiego Oświecenia,
Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1999 (Bronisław Treger)    219
Janusz Ryba, Maskarady oświeconych. Próba opisu zjawiska, Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998 (Izabella Zatorska)    230
Dioniza Wawrzykowska-Wierciochowa, Antoni Podsiad, „Boże coś Polskę".
Monografia historyczno-literacka i muzyczna, Instytut Wydawniczy „Pax",
Warszawa 1999 (Jacek Wójcicki)   232
Henryk Bogdziewicz, Pijarscy pisarze, literaci, teoretycy literatury, poeci,
prozaicy w okresie Oświecenia. Ze szczególnym uwzględnieniem ostat¬
niego okresu Oświecenia, Wydawnictwo Zakonu Pijarów, Kraków 1998
(Magdalena Ślusarska)    235
Roman Doktor, Polska elegia oświeceniowa. Dzieje i model gatunku, Re-¬
dakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1999 (Tomasz Chachulski)    236
Roman Magryś, Retoryka polska w dobie Oświecenia, Wydawnictwo WSP,
Rzeszów 1998 (Teresa Kostkiewiczowa)    237
Marek Stanisz, Wczesnoromantyczne spory o poezję, Universitas, Kraków
1998 (Zofia Rejman)    238
Stanisław Kukurowski, Racjonalna, radykalna, antyklerykalna. Literatura
oświecenia w publikacjach lat 1944-1956, Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wrocław 1998 (Magdalena Górska)   239
Włodzimierz Piwkowski, Arkadia Heleny Radziwiłłowej. Studium historyczne,
wstęp A. Michałowski, J. Bogdanowski, Ośrodek Ochrony Zabytkowego
Krajobrazu, Warszawa 1998 (Tadeusz Bernatowicz)   242
Teresa Kossecka, Gabinet Rycin króla Stanisława Augusta, Zamek Królewski
w Warszawie, Warszawa 1999 (Magdalena Górska)    247
Nicole Hafid-Martin, Voyage et connaissance au tournant des Lumières
(1780-1820), Voltaire Foundation, Oxford 1995 (Marian Skrzypek) ...   250
Marie-Christine Skuncke, Anna Ivarsdotter, Svenska operans födelse. Stu-
dier i gustauiansk musikdramatik, Atlantis, Stockholm 1998 (Teresa
Kostkiewiczowa)    252
La Recherche dix-huitiémiste. Objets, méthodes et institutions (1945-1995),
Paris 1998 (Tadeusz Namowicz)   253
Dix-huitieme siecle revue annuelle publiée par la Société française d'étude
du 18e siecle, n° 30, Paris 1998 (Izabella Zatorska)    255

16 (2001)