17 (2001) Co to jest oświecenie?

Spis treści

Artykuły i rozprawy
Teresa Kostkiewiczowa, Co to jest oświecenie? - wprowadzenie do dyskusji 9
Résumé 31
Stanisław Roszak, „Settecento” czy „Illuminismo” - dylematy oświeceniowe
w świetle najnowszych badań włoskich   33
Résumé 45
Krzysztof Dmitruk, Oświecenie - konteksty zmiany kulturowej 47
Résumé 64
Maciej Parkitny, Oświeceniowe typologie czyli kłopoty z paralaksą 67
Résumé 83
Wiesław Pusz, Klasa klasyków   85
Résumé 97
Dobrochna Ratajczakowa, Pierwsze trzydziestolecie XIX wieku jako rezultat
przemian sztuki w liminalnym obszarze procesu kulturowego. Z do-
świadczeń i rozmyślań historyka dramatu i teatru 99
Résumé  127
Kazimierz Puchowski, Collegium Nobilium Societatis Jesu w Warszawie wobec
„dobrze oświeconej Europy”     129
Résumé  156
Olga Ciwkacz, Tajemnicza polska pieśń. Pierwszy przekład poezji Franciszka
Karpińskiego na język ukraiński (Do Justyny. Tęskność na wiosnę)     159
Résumé  166
Recenzje i noty
Andrzej Walicki, Idea narodu w polskiej myśli oświeceniowej, Wydawnictwo IFiS
PAN, Warszawa 2000 (Marian Skrzypek)   171
Marek Blaszke, Obraz i naprawa Rzeczypospolitej w myśli społeczno-politycznej
fizjokratyzmu. Baudeau i Le Mercier de la Riυière, Wydawnictwo IFiS PAN,
Warszawa 2000 (Marian Skrzypek)   183
Polsza i Jewropa w XVIII wiekie. Mieżdunarodnyje i wnutriennyje faktory razdie-
low Rieczi Pospolitoj, red. B. Nosow, Rosyjskaja Akadiemija Nauk. Institut
Slawianowiedienija, Moskva 1999 (Anna Grześkowiak-Krwawicz)   187
700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl społeczna w latach 1700-1830. Tom I.
Okres saski 1700-1763. Wybór tekstów, biogramy, przypisy i redakcja
naukowa Marian Skrzypek. Wstępem opatrzył Marian Skrzypek, Wydaw-
nictwo IFiS PAN, Warszawa 2000 (Krzysztof M. Dmitruk)  191
Wiersze polityczne Sejmu Czteroletniego. Część 1: 1788-1789. Część 2: 1790-
-1792. Z papierów Edmunda Rabowicza opracowała Krystyna Maksimo-
wicz. Poezja Polityczna Sejmów Doby Oświecenia, Wydawnictwo Sejmowe,
Warszawa 1998, 2000 (Zbigniew Goliński)   194
Samuel Bogumił Linde, Autobiografia z 1823 roku. Do druku przygotował
i wstępem opatrzył Marian Ptaszyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika, Toruń 2000 (Zbigniew Goliński)   196
Franciszek Karpiński, Pieśni nabożne, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2000
(Tomasz Chachulski)  197

Henryk Bogdziewicz Sch.P., O ks. Stanisławie Konarskim i innych pijarach
w poezji. Wydawnictwo Zakonu Pijarów, Kraków 2000 (Irena Łossowska) .. 198
Elżbieta Aleksandrowska, „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” 1770-1777. Mono-
grafia bibliograficzna, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 1999 (Zbigniew
Goliński)  200
Izabella Zatorska, Les Polonais en France 1696-1795. Bio-bibliographie pro-
υisoire, Publications de l’Institut d’Etudes Romanes Universite de Varsovie,
Varsovie 2000 (Teresa Kostkiewiczowa)   203
Leszek Barg, Teodor Tomasz Weichardt. Konsyliarz Jego Królewskiej Mości
Stanisława Augusta, Akademii Rzymsko-Cesarskiej towarzysz, Wydaw-
nictwo Volumed, Wrocław 1999 (Krzysztof M. Dmitruk)   204
Zbigniew Wójcik, Stanisław Staszic. Organizator nauki i gospodarki, Stowa-
rzyszenie Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica
w Krakowie, Kraków 1999 (Bronisław Treger)  205
Anna Grześkowiak-Krwawicz, O formę rządu czy o rząd dusz? Publicystyka
polityczna Sejmu Czteroletniego, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2000
(Teresa Kostkiewiczowa)  208
Jadwiga Rudnicka, „Tysiąc nocy i jedna” w kulturze polskiej. Nakładem
własnym, Lublin 2000 (Tomasz Chachulski)   209
Krystyna Maksimowicz, Poezja polityczna a Sejm Czteroletni, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000 (Zbigniew Goliński)   210
Przemysława Matuszewska, Gry z adresatem. Studia o poezji i epistolografii
wieku oświecenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
1999 (Tomasz Chachulski)   212
Wacław Wałecki, Wieczny człowiek. „Historyja” Ignacego Krasickiego i jej kon-
teksty kulturowe oraz literackie, Księgarnia Akademicka - Wydawnictwo
Naukowe, Kraków 1999 (Teresa Kostkiewiczowa)   213
Bożena Mazurkowa, Mary i sny „prawdziwe" w poezji Franciszka Dionizego
Kniaźnina, Spotkania z Literaturą, seria Komisji Historycznoliterackiej
Oddziału PAN w Katowicach, nr 24, Wydawnictwo Szumacher, Kielce 1999
(Teresa Kostkiewiczowa)  214
Dramaty Franciszka Zabłockiego: interpretacje. Pod redakcją Marcina Cień-
skiego i Teresy Kostkiewiczowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocław-
skiego, Wrocław 2000 (Krzysztof M. Dmitruk)  216
Na przelomie Oświecenia i Romantyzmu. O sytuacji w literaturze polskiej lat
1793-1830. Pod redakcją Piotra Żbikowskiego, Wydawnictwo WSP, Rzeszów
1999 (Krzysztof M. Dmitruk)  217
Polen und Ӧsterreich in 18. Jahrhundert. Hg. von Walter Leitsch und Stanisław
Trawkowski unter Mitwirkung von Wojciech Kriegseisen, Wydawnictwo
Naukowe Semper, Warszawa 2000 (Tadeusz Namowicz)   218
Dominique Poulot, Les Lumières, P.U.F., Paris 2000; Alain Montandon, Le roman
au XXVIIᵉ f siècle en Europe, P.U.F., Paris 1999 (Izabella Zatorska)   220
Opera non grata? Francuskie edycje dramatów Marivaux i najnowsze prace
o dramaturgu (Izabella Zatorska)   223
Dix-huitième siècle. Revue annuelle publiée par la Société Française d’Étude
du XVIIIᵉ siècle, n° 31, Paris 1999; Science et esthétique, P.U.F., Paris 1999
(Izabella Zatorska)   227

17 (2002)