18 (2002) Ignacy Krasicki w dwusetlecie śmierci

Spis treści

Artykuły i rozprawy
Zbigniew Goliński (Warszawa), O „Zbiorze potrzebniejszych wiadomości" - od
początku 11
Résumé 34
Alina Aleksandrowicz (Lublin), Ignacy Krasicki w sybillińskim panteonie 35
Résumé 56
Maciej Parkitny (Poznań), Ignacy Krasicki w kręgu opozycji dawności i teraźniej-
szości  59
Résumé 97
Teresa Kostkiewiczowa (Warszawa), Ignacego Krasickiego „Wiersze z prozą" 99
Résumé  132
Wiesław Pusz (Łódź), „Zastanowić się potrzeba...” - czyli uwagi o „Uwagach”
Ignacego Krasickiego  133
Résumé  147
Dorota Samborska-Kukuć (Łódź), Kim był Jan Onoszko? (Próba rekonstrukcji
biografii)  149
Résumé  167
Materiały
Listy Ignacego Krasickiego z archiwum Sanguszków. (Z materiałów Łukasza
Kądzieli do druku przygotował Zbigniew Goliński)    171
Recenzje i noty
Stanisław Grzeszczuk, Danuta Hombek, Książka polska w ogłoszeniach praso-
wych XVIII wieku. Źródla, t. 4: Od „Nowin Polskich" do „Wiadomości War-
szawskich" 1729-1773, cz. l Od „Nowin Polskich" do „Kuriera Warszaw-
skiego" 1729-1764, cz. 2 „Wiadomości Warszawskie” 1765-1773. Aneks 2.
1774-1795. Pod redakcją Zbigniewa Golińsklego, Uniυersitas, Kraków 2000
(Krzysztof M. Dmitruk)  195
Wiersze polityczne pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego 1772-1775. Opra-
cowała Barbara Wolska. Poezja Polityczna Sejmów Doby Oświecenia, Wy-
dawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001 (Zbigniew Goliński)  197
Józef Andrzej Załuski, Tragedie duchowne. Zestawił, wstępem i przypisami
opatrzył Julian Lewański. Staropolski Dramat Religijny, pod red. Juliana
Lewańskiego, t. XIV, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000 (Teresa
Kostkiewiczowa)  200
Adam Stanisław Naruszewicz, Poezje wybrane. Wybór, wstęp i opracowanie
Roman Doktór, Wydawnictwo „Bamka". Lublin 2001 (Zbigniew Goliński)..  202
Franciszek Karpiński, Pieśni nabożne i inne wiersze. Wybór i posłowie Wal-
demar Smaszcz. Seria poetycka „Z listkiem", Instytut Wydawniczy PAX,
Warszawa 2000 (Tomasz Chachulski)  205
[Ignacy Krasicki], Kalendarz obywatelski przez X.B.W., [reprint wydania] w Warszawie 1794. Nakładem i drukiem Michała Grölla. Nota Zbigniew Goliński,

6 Spis treści
oprac. redakcyjne Wacław Walecki, Biblioteka Tradycji Literackich, S. I,
nr 39(?), Collegium Columbinum, Kraków 2001 (Jerzy Kowecki)  206
Stanisław Trembecki, Sofijówka. Wydał Jerzy Snopek, Biblioteka Pisarzy Pol-
skiego Oświecenia, t. l, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2000 (Zofia Rej-
man)  208
Kajetan Koźmian, Ziemiaństwo polskie. Rękopiśmienna wersja poematu w pię-
ciu pieśniach. Tekst odnalazł, opracował, uwagami wstępnymi oraz ko-
mentarzem historycznoliterackim opatrzył Piotr Żbikowski. Skolacjonowa-
nie tekstu, objaśnienia rzeczowe, filologiczne i historyczne Marek Nalepa,
Biblioteka Tradycji Literackich, nr 37, Collegium Columbinum, Kraków
2000 (Zbigniew Goliński)  209
Jekatierina II i G.A. Potiomkin, Licznaja pieriepiska 1769-1791. Wydał Wia-
czesław Siergiejewicz Łopatin, Nauka, Moskwa 1997 (Zofia Zielińska)    212
Maria Wirtemberska, Malυina or the Heart's Intuition. Translated by Ursula
Phillips, Polish Cultural Foundation, London 2001 (nota Redakcji)   228
Polska była jego wielką miłością. Listy do Paula Cazin - francuskiego polonofila.
Wybór, wstęp, komentarze i opracowanie biobibliograficzne Kazimierz
Chruściński, Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk 2000 (Irena Ka-
dulska)   228
Philippe Nericault Destouches, Les Philosophes amourex. Comédie. Wstęp
i opracowanie Françoise Rubellin, Editions Espaces 34, Montpellier 2001
(Iza Zatorska)   231
Sabina Kruszyńska, Benjamin Constant, Filozof religii. Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000 (Marian Skrzypek)   232
Człowiek oświecenia. Pod redakcją Michela Vovelle’a, przekład z włoskiego,
W Kręgu Codzienności, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2001
(Bronisław Treger)  237
Neil Postman, W stronę XVIII stulecia. Jak przeszłość może doskonalić naszą
przyszłość. Przełożył Rafał Frąc, Biblioteka Myśli Współczesnej, PIW, War-
szawa 2001 (Bronisław Treger)   247
Bronisław Baczko, Hiob, mój przyjaciel. Obietnice szczęścia i nieuchronność zła.
Przełożył Jerzy Niecikowski, Rozdział XII tłumaczyła Małgorzata Kowalska.
Przekład przejrzał Bronisław Baczko, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2001 (nota Redakcji)  252
Richard Butterwick, Stanisław August a kultura angielska. Przełożył Marek
Ugniewski, Badania Polonistyczne za Granicą, t. 5, Wydawnictwo IBL PAN,
Warszawa 2000 (nota Redakcji)  253
Stanisław Salmonowicz, Z wieku oświecenia. Studia z dziejów prawa i polityki
XVIII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2001
(Anna Grześkowiak-Krwawicz)  253
Zofia Zielińska, Studia z dziejów stosunków polsko-rosyjskich w XVIII wieku,
Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2001 (Anna Grześkowiak-Krwa-
wicz)   255
Henryk Palkij, Sejmy 1736 i 1738 roku. U początków nowej sytuacji politycznej
w Rzeczypospolitej, Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego, t. 93,
Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2000 (Dominik Purchała)   259
Witold Filipczak, Sejm 1778 roku. Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa
2000 (Anna Grześkowiak-Krwawicz)    273
Zbigniew Anusik, Dyplomacja szwedzka wobec kryzysu monarchii we Francji
w latach 1787-1792, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000
(Piotr Ugniewski)   275
Bolesław Oleksowicz, Legenda Kościuszki. Narodziny, Wiek XIX, Wydawnictwo
słowo / obraz terytoria, Gdańsk 2000 (Irena Kadulska)  278

Spis treści 7
Marek Inglot S.J., La Compagnia di Gesù nell’ Impero Russo (1772-1820) e la
sua parte nella restauratione generale della Campagna, Editrice Pontificia
Universita Gregoriana, Miscellanea Historiae Pontificiae edita’ a Facultate
Historiae Ecclesiesticae in Pontificia Universitate Gregoriana, vol. 63, Roma
1997 (Irena Kadulska)  280
Agata Roćko, Pamiętniki polskich zesłańców na Syberię w XVIII wieku. Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2001 (Magdalena
Górska)  287
Marek Dębowski, Francuskie konteksty teatru polskiego w dobie oświecenia,
Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana, Kraków 2001
(Zofia Rejman)   290
Jan Tuczyński, Herder i herderyzm w Polsce, Wydawnictwo Marpress, Gdańsk
1999 (Tadeusz Namowicz)   291
Ryszard Strzelecki, Aktor i wiedza o człowieku. Teoretyczne wypowiedzi o sztu-
ce aktorskiej w Polsce od oświecenia do końca wieku XIX i ich antropo-
logiczne podłoże, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów
2001 (Krzysztof M. Dmitruk)  294
Krzysztof Maćkowiak, Słownik a poezja. Z zagadnień świadomości leksykalno-
stylistycznej polskiego oświecenia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra 2001 (Teresa Kostkie-
wiczowa)  297
Marcin Cieński, Pejzaże oświeconych. Sposoby przedstawiania krajobrazu w li-
teraturze polskiej w latach 1770-1830, Acta Universitatis Vratislaviensis
No 2276, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000
(Krzysztof M. Dmitruk)  298
Krystyna Stasiewicz, Zmysłowa i elokwentna prowincjuszka na staropolskim
Parnasie. Rzecz o Elżbiecie Drużbackiej i nie tylko..., Wydawnictwo Littera,
Olsztyn 2001 (Agata Roćko)  301
Tomasz Chachulski, Stanisław Konarski, Ludzie Niezwyczajni, Wydawnictwo
DiG, Warszawa 2000 (Teresa Kostkiewiczowa)  304
Stanisław Achremczyk, Ignacy Krasicki nie tylko poeta, Wydawnictwo Littera,
Olsztyn 2001 (Zbigniew Goliński)  306
Czytanie Naruszewicza. Interpretacje. Pod redakcją Tomasza Chachulskiego,
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław 2000 (Agata
Roćko)   308
Paweł Kaczyński, Niedokończona podróż. Proza Tomasza Kajetana Węgier-
skiego. Studia i przekroje, Acta Universitatis Wratislaviensis n° 2295, Wy-dawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001 (Iza Zatorska) 310
Marek Nalepa, Żałobny marsz poetów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej, Rzeszów 2001 (Zofia Rejman)   311
Sławomir Kufel, Nad "Ziemiaństwem polskim" Kajetana Koźmiana. Interpretacje
i konteksty, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza
Kotarbińskiego, Zielona Góra 2000 (Teresa Kostkiewiczowa)   319
Henri Rossi, Anna Potocka. Des Lumières au Romantisme. Collection les Dix-
-huitièmes siècles, Honoré Champion Éditeur, Paris 2001 (Zofia Sinko) ... 321
Michel Marty, Voyager en Pologne durant la seconde moitié du XVIIIe siècle: le
domaine français de la litterature des υoyages. Presses Universitaires du
Septentrion, Lilie 2001 (Iza Zatorska)   322
„Zeszyty Staszicowskie, zeszyt l, Piła 1998; zeszyt 2, Piła 2000 (Marian Skrzy-
pek)   325
Dix-huitieme siecle. Reυue annuelle publiée par la Société française d’etude du
18 siècle aυec le concours du C.N.R.S. et du Centre National des Lettres, „Le
rire” 2000, Presses Universitaires de France (Iza Zatorska)  336

18 (2002)