19 (2003) Oświecenie północne

Spis treści

Artykuły i rozprawy

Stanisław Salmonowicz (Toruń), Rozkwit oświecenia na Pomorzu Wschodnim
(1750-1793)  11
Résumé     41
Zygmunt Szultka (Słupsk-Poznań), Uwagi w sprawie rezonansu i percepcji
idei oświeceniowych w pruskiej części Pomorza Zachodniego     43
Resume     67
Edmund Kotarski (Gdańsk), Krajobraz medialny osiemnastowiecznego
Gdańska  69
Résumé     96
Anna Grześkowiak-Krwawicz, Gdańsk oświecony - ani centrum, ani peryferie? 97
Résumé     107
Jerzy Dygdala (Toruń-Warszawa), „Toruńczonin” Tobias Bauch - redaktor war-
szawskiego „Patryoty Polskiego” z 1761 r.   109
Résumé     124
Janusz Małłek (Toruń), Jerzy Byszel (Buschel, Bisselius) z Torunia - redaktor
„Poczty Królewieckiej” w latach 1718-1720  125
Résumé     138
Justyna Maria Dąbrowska (Toruń), Świat wartości „człowieka czułego”. Żale
Orfeusza nad Eurydyką Franciszka Dionizego Kniaźnina     139
Résumé     160
Recenzje i noty
Gottfried Wilhelm Leibniz, Teodycea. O dobroci Boga, wolności człowieka i
pochodzeniu zła, tłumaczenie Małgorzaty Frankiewicz, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2001 (Bronisław Treger)  165
Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 3 część 2: Mazowsze z Pod-
lasiem, oprac.: Krystyna Korotajowa, Anna Endzel, Joanna Krauze-
Karpińska i Józef Szczepaniec, pod red. K. Korotajowej i J. Krauze-
Karpińskiej, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2001 (Zbigniew Goliński)    173
Konstancja Benisławska, Pieśni sobie śpiewane. Wydał Tomasz Chachulski,
Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia, Wydawnictwo IBL, Warsza-
wa 2000 (Zbigniew Goliński)  177
Adam Naruszewicz, Wiersze. Wstęp Barbara Wolska, opracowanie tekstów
studenci filologii polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódz-
kiego pod kierunkiem i przy współudziale Barbary Wolskiej, Wydaw-
nictwo Biblioteka, Łódź 2001 (Teresa Kostkiewiczowa)   179
Adam Jerzy Czartoryski, Prozodia polska. Przekłady poetyckie. Opracował
Sławomir Kufel, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielo-
na Góra 2002 (Zofia Rejman)   180
Polska epopeja klasycystyczna. Antologia. Wybór, opracowanie i wstęp Ro-
man Dąbrowski, Księgarnia Akademicka, Kraków 2001 (Zofia Rejman) 182
Maria Wirtemberska, Malυina or the heart’s intuition. Translated by Ursula
Phillips, Polish Cultural Foundation, London 2001 (Alina Aleksandro-
wicz)  184
Waldemar Chorążyczewski, Stanisław Roszak, Pamięć Domu Komierowskich. Studium z dziejów rodu szlacheckiego w XVIII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2002 (Jerzy Kowecki) .... 189
Ryszard W. Wołoszyński, Między tradycją a reformą. Nauczyciele w Polsce
w XVIII wieku. Wydawnictwo Filii kieleckiej WSP w Piotrkowie Trybu-
nalskim, Piotrków Trybunalski 2000 (Stanisław Janeczek)   194
Ewa M. Ziółek, Biskupi senatorowie wobec reform Sejmu Czteroletniego, To-
warzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin
2002 (Piotr Ugniewski)   200
Bożena Mazurkowa, Leksykon przypomnień. Literatura polskiego oświecenia,
Wydawnictwo Ex Libris, Warszawa 2002 (Tomasz Chachulski) .... 203
Ignacy Krasicki, Nowe spojrzenia, redakcja naukowa: Zbigniew Goliński, Te-
resa Kostkiewiczowa, Krystyna Stasiewicz, Wydawnictwo DiG, War-
szawa 2001 (Agata Roćko)  204
Teresa Kostkiewiczowa, Polski wiek świateł. Obszary swoistości. Monografie
FNP, Seria Humanistyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskie-
go, Wrocław 2002 (Mieczysław Klimowicz)  209
Danuta Hombek, Prasa i czasopisma polskie XVIII wieku w perspektywie bi-
bliologicznej, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Uni-
wersitas, Kraków 2001 (Teresa Kostkiewiczowa)   212
Marek Nalepa, Takie życie dziś nasze, gdy Polska ustaje. Pisarze stanisła-
wowscy a upadek Rzeczypospolitej, Monografie FNP, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002 (nota redakcji)  214
Janusz Ryba, Uwodzicielskie oblicza oświecenia. Szkice obyczajowe II, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk", Katowice 2002 (Teresa Kostkiewiczowa)    215
Agnieszka Kwiatkowska, Piórowe wojny. Polemiki literackie polskiego oświe-
cenia, Biblioteka Literacka „Poznańskich Studiów Polonistycznych",
t. 32, Poznań 2001 (Danuta Kowalewska)   216
Artur Timofiejew, Legiony i vitae lex, Problemy twórczości literackiej Cypria-
na Godebskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
Lublin 2002 (Elżbieta Z. Wichrowska)  218
Danuta Kowalewska, Poeta wśród „zdarzeń prawdziwych”. Puścizna proza-
torska Stanisława Doliwy Starzyńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika, Toruń 2001 (Zofia Rejman)   221
Marianna Banacka, Biskup Andrzej Stanisław Kostka Załuski i jego inicjaty-
wy artystyczne. Nauka - Dydaktyka - Praktyka, 47, Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2001 (Magdalena Górska)  225
Katarzyna Mikocka-Rachubowa, Canova, jego krąg i Polacy (około 1780-1850),
t. 1-2, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2001 (Mag-
dalena Górska)   227
Adam Grzeliński, Angielski spór o istotę piękna. Koncepcje estetyczne Sha-
ftesbury’ego i Burke'a, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001
(Magdalena Górska)   229
Rezydencja Lidzbarska Ignacego Krasickiego, red. W. Strutyński, Lidzbarski
Dom Kultury, Olsztyn 2002 (Magdalena Górska)  231
Barbara Jedynak, „Aby potomkowie byli Polakami". Z historii refleksji nad
obyczajem w oświeceniu, (S. Konarski - J.J. Rousseau - S. Staszic),
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001 (Te-
resa Kostkiewiczowa)   232
Hamish M. Scott, The Emergence of the Eastern Powers, 1756-1775,
Cambridge University Press, Cambridge 2001 (Richard Butterwick) 233

Spis treści 7
Jan IJ. Van der Meer, Literary actiυities and attitudes in the Stanislaυian aqe
in Poland (l 764-1795). A social system? Studies in Slavic Literature
and Poetics, vol. XXXVI, Editions Rodopi B.V., Amsterdam-New York
2002 (Dorota Chmielewska)   239
Francois Rosset et Dominique Triaire, De Varsovie à Saragosse. Jean Potocki
et son oeuυre, „La Republiąue des lettres, 2”, Editions Peeters, Amster-
dam 2000 (Iza Zatorska)  242
Progrès et violence au XVIIIe siecle, Edité par Valérie Cossy et Deidre Daw-
son, Etudes internationales sur le dix-huitième siècle, Honoré Cham-
pion Editeur, Paris 2001 (Iza Zatorska). 243
Han Verhoeff, Morυaux ou le dialogue aυec la femme, Une psycholecture de
ses comédies et journaux, Paradigme, Orleans 1994 (Iza Zatorska) . 245
„Zeszyty Staszicowskie", Muzeum Stanisława Staszica, Piła 2002 (Marian
Skrzypek)   246
„Dix-huitième Siècle”. Reυue annuelle publiée par la Société Francaise d’Etu-
de du 18ᵉ siècle, n° 33, 2001: „L’Atlantique” (Iza Zatorska)   248

19 (2003)