29 (2013) Przekład

Spis treści

Artykuły i rozprawy

 • Paweł Matyaszewski, Tłumaczenia dzieł Monteskiusza w Polsce w XVIII wieku. Studium chronologiczne
 • Marzena Chrobak, Uwagi w sprawie atrybucji osiemnastowiecznych polskich przekładów powiastek Woltera
 • Berenika Palus, „Zakonnica” Denisa Diderota: laboratorium iluzji, czyli czego nie powiedziano polskiemu czytelnikowi
 • Paweł Pluta, O polskich tłumaczeniach „Les Ruines ou Méditations sur les Révolutions des Empires” Constantina-François de Volneya uwagi wstępne
 • Grażyna Bystydzieńska, O polskich przekładach literatury angielskiej w XVIII wieku
 • Jadwiga Miszalska, O niektórych włoskich źródłach polskiej dramaturgii „poważnej” w pierwszej połowie XVIII wieku. Przekłady
 • Justyna Łukaszewicz, „Dla miłości zmyślone szaleństwo”: libretto włoskiej opery komicznej w przekładzie Wojciecha Bogusławskiego
 • Alicja Paleta, Przekład jako środek popularyzacji włoskiej twórczości oratoryjnej w Polsce drugiej połowy XVIII wieku. Działalność Wacława Sierakowskiego (1741-1806)
 • Barbara Wolska, Adama Naruszewicza przekłady nowożytnej poezji europejskiej
 • Magdalena Ślusarska, Przekładowa twórczość Pawła Ksawerego Brzostowskiego
 • Noty o autorach

Recenzje i omówienia

 • Zza (politycznego) grobu. O edycji Mémoires Stanisława Augusta. Rec.: Stanislas Auguste, Mémoires, édités par Anna Grześkowiak-Krwawicz et Dominique Triaire, Paris 2011 [Piotr Ugniewski]
 • Wokół edycji źródeł do myśli politycznej XVIII wieku. Rec.: Opisanie krótkie niektórych interesów wewnętrznych Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej..., wstęp i oprac. Monika Wyszomirska, Adam Perłakowski, Kraków 2011 [Jerzy Dygdała]
 • Rozprawa o scenicznym wykonaniu roli - podręcznik sztuki teatru. Rec.: Franz Lang, O działaniu scenicznym. Przekład i komentarze Justyna Zaborowska-Musiał, wstęp Barbara Judkowiak, Theatroteka, t. 18, Gdańsk 2010 [Irena Kadulska]
 • Teatr komediowy Goldoniego po polsku. Rec.: Carlo Goldoni, Teatr komediowy. Przekład i opracowanie Jolanta Dygul, Theatroteka, t. 19, Gdańsk 2011 [Justyna Łukaszewicz]
 • Edycja listów Elżbiety Drużbackiej do Barbary Sanguszkowej. Rec: Krystyna Stasiewicz, Barbara Sanguszkowa i Elżbieta Drużbacka w świetle nowych źródeł, Olsztyn 2011 [Agata Roćko]
 • Na okoliczność imienin w XVIII wieku. Rec.: Wiersze imieninowe poetów z drugiej połowy XVIII wieku. Wstęp, wybór tekstów i opracowanie Barbara Wolska, Bożena Mazurkowa, Tomasz Chachulski, Warszawa 2011 [Agata Roćko]
 • Jak zakończyć rewolucję? Rec.: Bronisław Baczko, Rewolucja. Władza, nadzieje, rozterki, przeł. W. Dłuski, Gdańsk 2010 [Anna Grześkowiak-Krwawicz]
 • Następca Waleriana Kalinki. Rec.: Richard Butterwick, Polska rewolucja a kościół katolicki 1788-1792, Kraków 2012 [Adam Danilczyk]
 • Między Petersburgiem a Berlinem w latach 1763-1766 - o dyplomacji w kluczowych latach Rzeczypospolitej szlacheckiej. Rec.: Zofia Zielińska, Polska w okowach „systemu północnego” 1763-1766,Kraków 2012 [Michał Zwierzykowski]
 • Spory o Konstytucję 3 maja w pierwszych latach po jej uchwaleniu. Rec.: Anna Grześkowiak-Krwawicz, Czy rewolucja może być legalna? 3 maja w oczach współczesnych, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2012 [Kamil Popowicz]
 • Między historią filozofii a historią kultury polskiego oświecenia. Rec.: Agnieszka Smolińska, Dyskurs oświeceniowy. Filozofia ks. Antoniego Wiśniewskiego, Kraków 2012 [Stanisław Janeczek]
 • Stracona szansa. Rec.: Włodzimierz Bernacki, Myśl polityczna I Rzeczpospolitej, Kraków 2011 [Anna Grześkowiak-Krwawicz]
 • Nowe spojrzenia na braci Załuskich i ich dzieło. Rec.: Bracia Załuscy. Ich epoka i dzieło. Zbiór studiów pod redakcją naukową Doroty Dukwicz, Warszawa 2011 [Kazimierz Maliszewski]
 • Daniel Beauvois o szkolnictwie polskim na ziemiach litewsko-ruskich w latach 1803-1832. Rec.: Daniel Beauvois, Wilno - polska stolica kulturalna zaboru rosyjskiego 1803-1832, Wrocław 2012 [Kazimierz Puchowski]
 • Monografia Księstwa Warszawskiego - bilans dodatni. Rec.: Jarosław Czubaty, Księstwo Warszawskie (1807-1815), Warszawa 2011 [Wiesław Pusz]
 • O nowej monografii polskiej symboliki politycznej XVIII stulecia. Rec.: Rex et patria. Temat władcy, narodu i ojczyzny w literaturze i sztuce XVIII stulecia, pod redakcją Aleksandry Oszczędny, Warszawa 2012 [Magdalena Górska]
 • Osiemdziesiąt sezonów teatralnych w Grodnie. Rec.: Zbigniew Jędrychowski, Teatra grodzieńskie 1784-1864, Warszawa 2012 [Irena Kadulska]
 • Problemy edycji nowożytnych źródeł historycznych i literackich. Rec.: Teoria i praktyka edycji nowożytnych źródeł w Polsce (XVI-XVIII wiek), pod redakcją Adama Perłakowskiego, Studia edytorskie, t. 1, Kraków 2011 [Agata Roćko]
 • Co jeszcze można napisać o Krasickim? Rec.: Halina Wiśniewska, Ignacego Krasickiego dubiecka przestrzeń ojczysta (studium lingwistyczno-kulturowe), Dubiecko 2011 [Klara Leszczyńska-Skowron]
 • Pieśni Franciszka Karpińskiego. Rec.: Igor Piotrowski, Pieśń i moc. Pieśni codzienne Franciszka Karpińskiego w kulturze polskiej XIX i XX wieku, Warszawa 2012 [Tomasz Chachulski]
 • Książka oświeceniowa w perspektywie historycznoliterackiej. Rec.: Bożena Mazurkowa, Weksle prawdy i nieprawdy. Studia literackie o książce oświeceniowej, Warszawa 2011 [Artur Ziontek]
 • Oświeceni w nowym świetle. Rec.: Agnieszka Śniegucka, Wśród oświeconych. Studia i eseje o literaturze rozumu, Warszawa 2011 [Klara Leszczyńska-Skowron]
 • Kazimierz Brodziński w świetle utworów późnych. Rec. Magdalena Patro-Kucab, „...Jest to głos ojczyzny z jej serca i ducha wydobyty”. O późnej twórczości poetyckiej Kazimierza Brodzińskiego, Rzeszów 2011 [Danuta Kowalewska]
wiek_os_29