28 (2012) Podróż

Spis treści

Artykuły i rozprawy

 • Jean-Michel Racault, Bernardin de Saint-Pierre voyageur. Pérégrinations politiques et quête de soi
 • Grzegorz Zając, Węgierski a Niemcewicz - dwie Ameryki oświeconych
 • Alain Guyot, Quelle « littérature de voyage » á la fin des Lumières ? L’exemple des récits consacrés á la vallée de Chamonix
 • Dominique Triaire, De la « difficulté de s’entendre », ou l’apparition de l’imbécile
 • Paweł Kaczyński, Motyw podróży w dramacie polskim czasów stanisławowskich
 • Marcin Cieński, Podróżowanie w XVIII wieku jako przedmiot współczesnej refleksji badawczej. Kilka uwag
 • Wojciech Kaliszewski, Profesor Janusz Maciejewski 1930-2011
 • Noty o autorach

Recenzje, omówienia, noty

 • Johanna Schopenhauer, Gdańskie wspomnienia młodości, przełożył i objaśnił Tadeusz Kruszyński, ilustracje wybrała Kalina Zabuska, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, seria „Biblioteka Gdańska”, Gdańsk 2010 [Piotr Kąkol]
 • Krasicki dopełniony. Rec.: Zbigniew Goliński, Kalendarz życia i twórczości Ignacego Krasickiego. Do druku przygotowała i wstępem opatrzyła Magdalena Górska, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2011 [Roman Doktór]
 • Francuski teatr w oczach cudzoziemca: o polskiej edycji Uwag Niemca Wilhelma von Humboldta. Rec.:Wilhelmvon Humboldt,Uwagi Niemca o sztuce scenicznej francuskich aktorów tragicznych. Przekład, wstęp, opracowanie i przypisy Marek Dębowski. Theatroteka: źródła i materiały do historii teatru, t. 12, słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2010 [Berenika Palus]
 • Na toż samo [Izabella Zatorska]
 • Filhellena rozważania o polityce. Rec.: Adam Czartoryski, Rozważania o dyplomacji. Przełożył Jan Maria Kłoczowski. Reforma dyplomacji i legitymizm narodów: studium,Marek Kornat,Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011 [Jarosław Czubaty]
 • Dawne testamenty we współczesnych badaniach nie tylko polskiej kultury i mentalności XVIII wieku. Rec.: Dług śmiertelności wypłacić potrzeba. Wybór testamentów mieszczan krakowskich z XVII-XVIII wieku, opracowała Ewa Danowska, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2011 [Agata Roćko]
 • Problemy recepcji twórczości Jędrzeja Świderskiego. Rec.: Jędrzej Świderski, Utwory poetyckie. Antologia. Wybór, opracowanie, wstęp Roman Dąbrowski, Studia dziewiętnastowieczne. Kolekcja II, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010 [Paweł Pluta]
 • Oświecenie w oczach myśliciela konserwatywnego. Rec.: Eric Voegelin, Od oświecenia do rewolucji, przeł. L. Pawłowski, wstęp P. Śpiewak, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011 [Kamil Popowicz]
 • Podróże a myśl filozoficzna Johna Locke’a. Rec.: Ann Talbot, The Great Ocean of Knowledge: the Influence of Travel Literature on the Work of John Locke, Brill, Leiden 2010 [Wojciech Sajkowski].
 • Ziemia Święta w osiemnastowiecznych przekazach. Rec.: Agnieszka Żal-Kędzior, Obraz Ziemi Świętej w polskim piśmiennictwie geograficznym i podróżniczym osiemnastego wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010 [Agata Roćko]
 • Wenecka „wojna teatrów” na kartach powieści. Rec.: Valeria G.A. Tavazzi, Il romanzo in gara. Echi delle polemiche teatrali nella narrativa di Pietro Chiari e Antonio Piazza, prefazione di Piermario Vescovo, Bulzoni Editore, Roma 2010 [Jolanta Dygul]
 • O kulturze politycznej Rzeczypospolitej w XVIII wieku. Rec.: Jerzy Łukowski, Disorderly Liberty. The political culture of the Polish-Lithuanian Commonwealth in the eighteenth century, Continuum, London 2010 [Łukasz Galas]
 • Ważny krok w pracach nad funkcjonowaniem administracji magnackiej. Rec.: Krzysztof Syta, Archiwa magnackie w XVIII wieku. Studium kultury kancelaryjno-archiwalnej, Toruń 2010 [Jerzy Dygdała]
 • Czego nie dowiadujemy się z książki o życiu codziennym osiemnastowiecznego Londynu. Rec.: Piotr Napierała, Światowa metropolia. Życie codzienne w osiemnastowiecznym Londynie, Novae Res - Wydawnictwo Innowacyjne, Gdynia 2010 [Kazimierz Maliszewski]
 • O roku owym (ale nie tym). Rec.: Rok 1809 w literaturze i sztuce, red. Barbara Czwórnóg-Jadczak, Małgorzata Chachaj,Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Obrazy Kultury Polskiej), Lublin 2011 [Jacek Wójcicki]
 • Monteskiusza „szczęście jedynie w przestrzeni...” - antropologiczne horyzonty nowoczesnej biografistyki. Rec.: Paweł Matyaszewski, Podróż Monteskiusza. Biografia przestrzenna, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011 [Barbara Judkowiak]
 • Kwestie przyjemności w XVIII wieku - rozpoznania, idee, spełnienia. Rec.: Przyjemność w kulturze epoki rozumu, red. Teresa Kostkiewiczowa, Biblioteka Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Studia nr V, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2011 [Artur Ziontek]
 • Polski wkład do badań nad muzyczną myślą Rousseau. Rec.: Zbigniew Skowron, Myśl muzyczna Jeana-Jacques’a Rousseau, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010 [Alina Żórawska-Witkowska]
 • Czytanie Kniaźnina - czytanie Kniaźninem. Rec.: Czytanie Kniaźnina, pod red. Bożeny Mazurkowej i Tomasza Chachulskiego,Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2010 [Elżbieta Z. Wichrowska]
 • Solidna porcja nowej wiedzy o oświeceniowych Puławach. Rec.: Alina Aleksandrowicz, Różne drogi do wolności. Puławy Czartoryskich na przełomie XVIII i XIX wieku. Literatura i obyczaj, Towarzystwo Przyjaciół Puław, Puławy 2011 [Teresa Kostkiewiczowa]
 • Wokół studiów nad wiekiem oświecenia. Rec.: Teresa Kostkiewiczowa, Z oddali i z bliska. Studia o wieku oświecenia, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010 [Irena Kadulska]
 • Krasicki jako pre-Gombrowicz? Rec.: Roman Doktór, Krasicki nasz powszedni, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011 [Ewa Zielaskowska]
 • Pierwsza książka o Niemcewiczowskiej wizji Ameryki. Rec.: Elwira Jeglińska, Między marzeniem a rzeczywistością. Ameryka w twórczości Juliana Ursyna Niemcewicza, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2010 [Grzegorz Zając]
 • Nad nową książką o dramatach Niemcewicza. Rec.: Ewa Szczepan, Pogrobowiec oświecenia czy nowator? Dziewiętnastowieczna twórczość dramatyczna Juliana Ursyna Niemcewicza, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Rozprawy i Studia, T. 757 (DCCCXXXI), Szczecin 2011 [Grzegorz Zając]
 • Uwagi nad życiem, czyli przestrogi dla Polski. Rec.: Janusz Skodlarski, Nowe spojrzenie na poglądy i działalność Stanisława Staszica,Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010 [Jacek Wójcicki]
wiek_os_28