30 (2014) Bliskie z daleka

Spis treści

Artykuły i rozprawy

 • Richard Butterwick-Pawlikowski, Między oświeceniem a katolicyzmem, czyli o katolickim oświeceniu i oświeconym katolicyzmie
 • Francois Rosset, Pochwała przypadku. Uwagi o odbiorze polskiego oświecenia w Szwajcarii
 • Rolf Fieguth, Nie udźwignął Eurydyki. „Żale Orfeusza” Franciszka Dionizego Kniaźnina na tle starszych tradycji
 • Mirja Lecke, Polska tradycja powieściowa w kontekście europejskiego oświecenia
 • Paweł Zając, Niepokoje nuncjusza o „depravazione del secolo” w Rzeczypospolitej, 1776-1783
 • Jan van der Meer, The Casanova Duel in “Monitor” or Foreigners in the Literary Field of the Stanislavian Era
 • Tomasz Chachulski, Edytorstwo naukowe tekstów dawnych - perspektywa literaturoznawcza. Główne problemy
 • Małgorzata Marcinkowska, Seminarium warsztatowe w rodowym gnieździe Ignacego Krasickiego
 • Izabella Zatorska, Rousseau et Diderot: traduire, interpréter, connaître / Rousseau i Diderot: przekład, interpretacja, poznanie. Konferencja naukowa w Instytucie Romanistyki UW, Warszawa, 2-4 grudnia 2013 roku

Recenzje

 • Wokół polskiej edycji Pamiętników Stanisława Augusta. Rec.: Pamiętniki króla Stanisława Augusta. Antologia. Wybór tekstu Dominique Triaire. Przekład Wawrzyniec Brzozowski.Wstęp Anna Grześkowiak-Krwawicz. Redakcja Marek Dębowski. Muzeum Łazienki Królewskie wWarszawie, Warszawa 2013 [Teresa Kostkiewiczowa]
 • Ku edycji korespondencji królewskiej. Rec.: Korespondencja polityczna Stanisława Augusta. Augustyn Deboli 1780, oprac. Ewa Zielińska, Adam Danilczyk, Instytut Historii PAN, Warszawa 2013 [Anna Grześkowiak- Krwawicz]
 • Kolejny tom dzieł Naruszewicza. Rec.: Adam Stanisław Naruszewicz, Poezje zebrane, tom III. Wydała Barbara Wolska, Wydawnictwo IBL PAN i Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria”, Warszawa 2012, Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia, t. 11 [Marcin Cieński]
 • Pamiątki sybillińskie opisane przez osoby z kręgu puławskiego. Rec.: Opis niektórych pamiątek zachowanych w Świątyni Sybilli w Puławach. Wydali Alina Aleksandrowicz i Artur Timofiejew, Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia, t. 10, Wydawnictwo IBL, Fundacja „Akademia Humanistyczna”, Warszawa 2010 [Paweł Pluta]
 • Niecodzienna biografia oraz dziennik intymny z przełomu XVIII i XIX wieku. Rec.: Elżbieta Z. Wichrowska, Twoja śmierć. Początki dziennika intymnego w Polsce na przełomie XVIII i XIX wieku. Antoni Ostrowski, Życie najlepszej żony opisane przez czułego jej małżonka dla kochanych dzieci oraz Dziennik moich uczuciów, czyli elegia serca, Wydawnictwo Spectrum Press, Warszawa 2012 [Agata Roćko]
 • Wielobarwny portret włoskiej społeczności w Polsce doby stanisławowskiej. Rec.: Małgorzata Pieczara, Włosi w Polsce Stanisława Augusta. Słownik obecności. Wydano nakładem Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2012 [Katarzyna Kadzidło]
 • Bałkany jako przedmiot zainteresowania oświeconych. Rec.: Wojciech Sajkowski, Obraz ludów bałkańskiego wybrzeża Adriatyku we Francji epoki Oświecenia, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2013 [Wojciech Forycki]
 • Zmienne losy faworyta Wettynów. Rec.: AdamPerłakowski, Kariera i upadek królewskiego faworyta. Aleksander Józef Sułkowski w latach 1695- -1738, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagiellonica”, Kraków 2013 [Jerzy Dygdała]
 • O języku mówców Sejmu Czteroletniego. Rec.: Małgorzata Dawidziak- -Kładoczna, Językowe aspekty kultury politycznej Sejmu Wielkiego, Częstochowa 2012 [Krystyna Maksimowicz]
 • Nowe badania nad dziejami Księstwa Warszawskiego. Rec.: Mikołaj Getka- -Kenig, Ojcowie „wskrzeszonej” ojczyzny. Senat w rzeczywistości społeczno- politycznej Księstwa Warszawskiego, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2013 [Anna Grześkowiak-Krwawicz]
 • Polski Grand Tour do Francji w czasach saskich.Rec.:Małgorzata Kamecka, „Do cudzych krajów”. Edukacyjne podróże szlachty polskiej do Francji w epoce saskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012 [Agata Roćko]
 • Sentymenty czasów saskich. Rec.: Iwona Maciejewska, Miłość i erotyzm w piśmiennictwie czasów saskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2013 [Elżbieta Maria Kauer]
 • Roztańczona szkolna scena jezuicka. Rec.: Anna Reglińska-Jemioł, Formy taneczne w polskim teatrze jezuickim XVIII wieku, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012 [Barbara Judkowiak]
 • Metateatralność imetatekstowość, czyli o zanurzonych w życiu teatralnym dramatach i tekstach okołodramatycznych Goldoniego. Rec.: Jolanta Dygul, Metateatralność w dramaturgii Carla Goldoniego, Wydawnictwa UniwersytetuWarszawskiego,Warszawa 2012 [Barbara Judkowiak]
 • Głupota, czyli... wszystko? Rec.: Agnieszka M. Kobrzycka, Na tropie głupoty. Charakterystyka zjawiska w literaturze polskiego oświecenia, Wydawnictwo Sowa, Warszawa 2013 [Paweł Kaczyński]
 • Dzieło życia. Rec.: Tadeusz Frączyk, Adam Kazimierz Czartoryski: Biografia historyczno-literacka na tle przemian ideowych polskiego Oświecenia, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012 [Elżbieta Z. Wichrowska]
 • Tym razem nie o księżnej..., czyli co takiego, oprócz bycia mężem Izabeli, robił książę Czartoryski. Rec.: Dorota Stanisławczyk,Twórczość dramatyczna Adama Kazimierza Czartoryskiego, redakcja naukowa Wacław Walecki, „Biblioteka Tradycji”, nr CXIX, Collegium Columbinum, Kraków 2013 [Klara Leszczyńska-Skowron]
 • Ku monografii twórczości Tomasza Kajetana Węgierskiego. Rec.: Piotr Stasiewicz, Poezja Tomasza Kajetana Węgierskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012 [Wojciech Kaliszewski]
 • Wstępny szkic do dziejów melodramatu w polskim teatrze. Rec.: Iga Sobina, Potwory sztuki scenicznej. Poetyka melodramatu doby polskiego oświecenia lat 1790-1815,pod red. naukowąWacławaWaleckiego,Biblioteka Tradycji nr CXVIII, Collegium Columbinum, Kraków 2012 [Dobrochna Ratajczakowa]
 • Między prądami i epokami. O wspólnocie czasu, konfrontacjach i kontynuacjach w literaturze XIX wieku. Rec.: Barbara Czwórnóg-Jadczak, Klasycy i romantycy. Spór i dialog, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012 [Roman Dąbrowski]
 • Nowy kierunek w historii literatury? Rec.: Colas Duflo, Les Aventures de Sophie. La philosophie dans le roman au XVIIIe siècle, CNRSE Éditions, „Biblis inédit”, Paris 2013 [Izabella Zatorska]
 • Drugi triumf osiemnastowiecznej powieści. Rec.: Les lieux de la rèflexion romanesque au XVIIIe siècle: de la poètique du genre á la culture du roman, „Études françaises”, vol. 49/1, Les Presses de l’Universitè de Montrèal 2013 [Izabella Zatorska]
wiek_os_30