9 (1993) Pamięci Profesora Emanuela Rostworowskiego

Spis treści

Komitet Redakcyjny Wieku Oświecenia, Stanisław Lorentz 7
Halina Kowalska (Kraków), Bibliografia publikacji Emanuela Mateusza Rostworowskiego 9
//Stanisław Lorentz// (Warszawa), Warszawskie studia nad sztuką wieku Oświecenia 39
Janusz Tazbir (Warszawa), Smutne refleksje nad mapą Ojczyzny 43
Résumé 53
Wojciech Kriegseisen (Warszawa), Diariusz petersburskiej podróży Jana i Piotra Sapiehów z 1726 roku. Przyczynek do książki Emanuela Rostworowskiego, O polską koronę. Polityka Francji w latach 1725 – 1733. 55
Résumé 63
Jerzy Dygdała (Toruń), Wokół Epistolarum familiarum Stanisława Konarskiego z 1733 roku 65
Résumé 72
Stanisław Salmonowicz (Toruń), O obrazie Niemca w Polsce czasów saskich. Z badań nad kształtowaniem się stereotypów 73
Résumé 81
Jacek Staszewski (Toruń), Emigracja polska w Prusach Książęcych. Przyczynek do historii stronnictwa pruskiego w Polsce w XVIII wieku 83
Résumé 97
Jerzy Michalski (Warszawa), Sługa dwóch panów. Chrystiana Wilhelma Friesego dziennik dla Mikołaja Repnina i raporty dla Jacka Ogrodzkiego z lat 1765 – 1767 99
Résumé 110
Zofia Zielińska (Warszawa), Sejmiki 8 lutego 1790 – Pierwsze referendum na temat dokonań sejmu 113
Résumé 125
Barbara Grochulska (Warszawa), Sejm Czteroletni w życiu Stanisława Kostki Potockiego 127
Résumé 136
Anna Grześkowiak-Krwawicz (Warszawa), Dyzmy Bończy Tomaszewskiego atak na Konstytucję 3 maja 139
Résumé 149
Zofia Libiszowska (Łódź), Joel Barlow wobec rewolucji francuskiej i polskiej reformy 151
Résumé 161
Edmund Cieślak (Gdańsk), Sejm Czteroletni i Konstytucja 3 maja w opiniach rezydenta francuskiego w Gdańsku 163
Résumé 173
Łukasz Kądziela (Warszawa), Efemeryczna Rada Nieustająca z wiosny 1793 roku 175
Résumé 185
Adam Lityński (Katowice), Z zagadnień reformy prawa karnego w Polsce (1764 – 1794) 187
Résumé 195
Jerzy Kowecki (Warszawa), Klub Szlachecki w Warszawie Stanisławowskiej 197
Résumé 204
Jakub Goldberg (Jerozolima), Żyd a karczma wiejska w XVIII wieku 205
Résumé 212
Andrzej Zahorski (Warszawa), Kościuszko – romantyczny symbol polskiej legendy w twórczości Julesa Micheleta 215
Résumé 221
Irena Stasiewicz-Jasiukowa (Warszawa), Wiedza prawna w polskiej uniwersalnej encyklopedii czasów stanisławowskich narzędziem edukacji obywatelskiej 223
Résumé 230
Irena Szybiak (Warszawa), Edukacja Stanisława Grabowskiego w świetle korespondencji Stanisława Augusta 233
Résumé 239
Kamilla Mrozowska (Kraków), Rewolucja i oświata (Francja 1789 – 1795) 241
Résumé 250
Karyna Wierzbicka-Michalska (Warszawa), Schyłek mecenatu teatralnego Stanisława Augusta 251
Résumé 261
Julian Platt (Gdańsk), Topos marności w poezji polskiego Oświecenia 263
Résumé 274
Zdzisław Libera (Warszawa), O Dzienniku podróży Józefa Kopcia 277
Résumé 284
Daniel Beavois (Lille), Deux Lectures Polonaises de la Revolution Francaise (Làffaire Danton, pièce de S. Przybyszewska, 1929; Danton, film d’ A. Wajda, 1982) 285
Résumé 296

9 (1993)