10 (1994) W kręgu nauki i sztuki

Spis treści

Rozprawy

Andrzej Rottermund [Warszawa], Stanisław Lorentz jako badacz architektury polskiej doby oświecenia 9
Résumé 16
Marek Jan Bączkowski (Warszawa), Akademia Rycerska w Nieświeżu i radziwiłłowskie korpusy kadetów w XVIII w. 17
Résumé 51
Józef Szczepaniec (Wrocław), Jan Potocki w poezji z lat 1788-1789. 52
Résumé 88
Zdzisław Libera (Warszawa), Stanisław August Poniatowski jako Europejczyk 89
Résumé 99
Janina Pawłowiczowa (Wrocław), „Sama święta powaga prawdy”. O teatrze schyłku XVIII wieku 101
Résumé 113
Jan Kozłowski (Warszawa), Erudyci epoki saskiej 115
Résumé 134

Recenzje i sprawozdania
O sytuacji w badaniach nad oświeceniem w Niemczech [Tadeusz Namowicz] 137
Konstytucja 3 maja w legendzie historycznej. Najnowsze publikacje [Janusz Tazbir] 143
Rok monarchii konstytucyjnej. Piśmiennictwo polskie z lat 1791-1792 wobec Konstytucji 3 maja. Praca zbiorowa pod redakcją Teresy Kostkiewiczowej. Instytut badań literackich PAN, Warszawa 1992 [Jerzy Snopek] 151
Trzeci Maj w Warszawie. Materiały z sesji do druku przygotowała Hanna Szwankowska. Polska Fundacja Kościuszkowska z zasiłku Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie. Biblioteka im. Tadeusza Korzona, nr 37, Warszawa 1992 [Stanisław Szczęsny] 155
Życie kulturalne i religijność w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego. Pod redakcją Mariana Marka Drozdowskiego. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1991 [Tomasz Chachulski] 161
Stanisław Grzeszczuk, Danuta Hombek, Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku. Źródła. Tom I: Gazeta Warszawska 1774-1785. Część 1 i 2 pod redakcją Zbigniewa Golińskiego. Wiedza o Kulturze, Wrocław 1992 [Krzysztof M. Dmitriuk] 163
Michał Dymitr Krajewski, Pani Podczaszyna. Wstęp i opracowanie Irena Łossowska, Warszawa 1991 [Zofia Rejman] 167
Dictionnaire des Journaux. 1600-1789. Sous la direction de Jean Sgard. Comité de redaction: J.D. Candaux, A.M. Chouillet, H.Duranton, G. Feyel, M. Gilot, R. Granderoute, U. Kölving, C. Labrosse, F. Maureau, P. Rétat, J. Vercruysse, Universitas, Paris 1991 [Zdzisław Libera] 169
Patrick Brady, Rococo style versus enlightenment novel. Genève 1984 [Zdzisław Libera] 171
Aufklärung als Prozess. Herausgegeben von Rudolf Vierhaus. Felix Meiner Verlag. Hamburg 1988 [Zdzisław Libera] 173
Dix-huitième siècle. Voyager, explorer, no 22/1991. Presses Universitaires de France [Iza Zatorska] 177
Dix-huitième siècle. Physiologie et medicine, no 23/1991. Presses Universitaries de France [Iza Zatorska] 179
Sprawozdanie z sesji międzynarodowej Marivaux et les Lumières, zorganizowanej przez Ośrodek Studiów nad XVIII wiekiem w Aix-en-Provence, we współpracy z Société Marviaux. Aix-en-Provence, 4-6 czerwca 1992 r. [Iza Zatorska] 181
Sprawozdanie z sesji międzynarodowej Pologne – France (La vision de l’ autre), zorganizowanej przez Centre d’Etude Littéraires Francaises Université Paul Valéry w Montpellier, 22-24 czerwca 1992 r. [Iza Zatorska] 185
Sprawozdanie z sesji naukowej Wśród pisarzy Oświecenia. Spotkanie czytelników [Zofia Rejman] 187

10 (1994)