24 (2008) Wojciech Bogusławski – w 250. rocznicę urodzin

Spis treści

Artykuły i rozprawy

Dobrochna Ratajczakowa (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań), „Szkoła dramatu i teatru” Wojciecha Bogusławskiego 11
Résumé 27
Marek Dębowski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków), Wojciech Bogusławski – aktor i reżyser 29
Résumé 53
Piotr Żbikowski (Uniwersytet Rzeszowski), Pierwsze wystąpienia polskich klasyków w obronie swoich zasad i przekonań estetyczno-literackich 55
Résumé 69
Magdalena Bialic (Muzeum Narodowe, Warszawa), Moda angielska drugiej połowy XVIII wieku w Polsce w świetle ikonografii tego okresu 71
Résumé 99

Noty o autorach 101

Recenzje i noty

Literatura konfederacji barskiej, tom 1: Dramaty, tom 2: Dialogi. Pod redakcją Janusza Maciejewskiego oraz Agnieszki Bąbel, Agaty Grabowskiej-Kuniczuk i Jacka Wójcickiego, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2005 (Barbara Wolska) 105

„Interes WM Pana wspomniałem Królowi Jmci...”. Listy Jana Jerzego Przebendowskiego, podskarbiego wielkiego koronnego do Adama Mikołaja Sieniawskiego, wojewody bełskiego i hetmana wielkiego koronnego z lat 1704– –1725. W opracowaniu Adama Perłakowskiego, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007 (Agata Roćko) 114

Adam Stanisław Naruszewicz, Poezje zebrane, tom 1. Wydała Barbara Wolska, Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia, t. 4, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2005 (Marcin Cieński) 116

Kazimierz Rogowski SJ, Żal powszechny abo treny żałobne po śmierci Michała Sapiehy. Wydał Artur Ziontek, Biblioteka „Ogrodu Ksiąg”, t. 16, Towarzystwo „Ogród Ksiąg”, Warszawa 2006 (Wojciech Kaliszewski) 122

Monika Urbańska, Utwory prozatorskie na łamach „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”. Wybór. Edycja krytyczna ze wstępem. Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2006 (Krystyna Maksimowicz) 124

Hugo Kołłątaj, Prawa i obowiązki naturalne człowieka oraz O konstytucji w ogólności. Prawa i obowiązki naturalne człowieka przełożył, O konstytucji w ogólności do druku podał, wstępem i przypisami opatrzył Marian Skrzypek, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006 (Marek Blaszke) 130

Antoni Ostrowski, Ten biedny Mickiewicz. Zapiski z początków towiańszczyzny. Z rękopisu odczytała, skomentowała i wstępem poprzedziła  Elżbieta Z. Wichrowska, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006 (Zofia Rejman) 137

Jerzy Michalski, Studia historyczne z XVIII i XIX wieku, tom I: Polityka i społeczeństwo, tom II: Ideologia, nauka historiografia. Red. nauk. Wojciech Kriegseisen, Zofia Zielińska, Wydawnictwo Stentor, Warszawa 2007 (Stanisław Salmonowicz) 142

Wojciech Szafrański, Kodeks Stanisława Augusta. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007 (Stanisław Salmonowicz) 147

Krzysztof Tracki, Ostatni kanclerz litewski. Joachim Litawor Chreptowicz w okresie Sejmu Czteroletniego 1788–1792 (z dodaniem dziejów rodu i życia kanclerza o okresie wcześniejszym). Wydawnictwo Czas, Wilno 2007 (Richard Butterwick) 151

Boris Władimirowicz  Nosow, Ustanowlenije rossijskogo gospodstwa w Rieczi Pospolitoj 1756–1768 gg. Wydawnictwo „Indrik”, Moskwa 2004, (Zofia Zielińska) 158

Jarosław Dumanowski, Świat rzeczy szlachty wielkopolskiej XVIII wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006 (Agata Roćko) 178

Kazimierz Puchowski, Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Studium z dziejów edukacji elit. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007 (Irena Kadulska) 180

Katarzyna Kabacińska, Zabawy i zabawki dziecięce w osiemnastowiecznej Polsce. Wydawnictwo Poznańskie,  Poznań 2007 (Paweł Kaczyński) 183

Między barokiem a oświeceniem. Radości i troski dnia codziennego. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Achremczyka, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn 2006 (Wojciech Kaliszewski) 186

Emigranci, wygnańcy, wychodźcy… Pod redakcją Iwony Węgrzyn i Grzegorza Zająca. Kolokwia krakowskie: Oświecenie i Romantyzm, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007 (Zofia Rejman) 189

Katarzyna Stelmasiak, Amerykanin w Londynie: Królestwo Wielkiej Brytanii w relacjach podróżniczych z lat 1776–1796. Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2006 (Paweł Hanczewski) 196

Sławomir Baczewski, Między satyrą a katechezą. Twórczość Karola Mikołaja Juniewicza. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007 (Wojciech Kaliszewski) 201

Ks. Antoni Reginek, „Pieśni nabożne” Franciszka Karpińskiego oraz psalmy w jego tłumaczeniu w przekazach Źródłowych i tradycji ustnej. Studium teologiczno-muzykologiczne. Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 23, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2005 (Tomasz Chachulski) 204

Justyna Łukaszewicz, Dramaty Franciszka Zabłockiego jako przekłady i adaptacje. Dramat – Teatr, t. 16, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006 (Teresa Kostkiewiczowa) 205

Witold Wojtowicz, Milczenie bogów. Szkice i studia o liryce oświecenia. Wydawnictwo DiG, Warszawa 2006 (Wojciech Kaliszewski) 212

Piotr Żbikowski, W pierwszych latach narodowej niewoli. Schyłek polskiego oświecenia i zwiastuny romantyzmu. Monografie na rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007 (Wiesław Pusz) 216

Małgorzata Chachaj, Dramy i tragedie historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007 (Grzegorz Zając) 228

Anna Rucińska, O wielkości narodowego dziedzictwa. W  kręgu oratorstwa Stanisława Kostki Potockiego. Collegium Columbinum, Biblioteka Tradycji, nr LI, Kraków 2006 (Grzegorz Zając) 234

Agnieszka Śniegucka, Zjawy i ruiny społecznie użyteczne. O problematyce wartości w prozie Anny Mostowskiej. Oficyna Wydawnicza „Tercja”, Łódź 2007 (Paweł Pluta) 240

Ewa Danowska, Tadeusz Czacki 1765–1813 na pograniczu epok i ziem. Polska Akademia Umiejętności. Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego Ogólnego Zbioru, t. 106, Kraków 2006 (Kazimierz Ossowski) 245

Aleksandra Kroh, Jan Potocki. Daleka podróż. Z francuskiego przełożył Wiktor Dłuski, Drzewo Babel, Warszawa 2007 (Maria Czeppe) 248

Wojciech Piotrowski, Życie umysłowe Krzemieńca w latach 1805–1832, Piotrków Trybunalski 2005; Słownik krzemieńczan 1805–1832. Wstęp i oprac. haseł Wojciech Piotrowski, Piotrków Trybunalski 2005 (Irena Kadulska) 251

Wiesław Pusz, Józef Mieroszewski. Z ocalałej twórczości. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007 (Elżbieta Z. Wichrowska) 255

Jan Paluszewski, Literacka legenda księcia Józefa Poniatowskiego. Oficyna Wydawnicza „Ajaks”, Pruszków 2006 (Agata Wdowik) 261

Alberto Rizzi, Canaletto w Warszawie. Dzieła Bernarda Bellotta, zwanego Canalettem, w stolicy Stanisława Augusta. Przełożyła Katarzyna Jursz-Salvadori, Muzeum Historyczne Miasta Stołecznego Warszawy, Rosikon Press, Warszawa 2006 (Magdalena Górska) 263

Grand Tour. Narodziny kolekcji Stanisława Kostki Potockiego. Pamiątka wystawy zorganizowanej w ramach Jubileuszu 200-lecia działalności Muzeum w Wilanowie 1805–2005. Oprac. Paweł Jaskanis, Andrzej Rottermund, Anna Kwiatkowska, Anna Ekielska-Mardal, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2006; Jerzy Miziołek, Villa Laurentina. Arcydzieło epoki stanisławowskiej. Przy współpracy Mikołaja Baliszewskiego i Macieja Tarkowskiego, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2007; Witold Dobrowolski, Wazy greckie Stanisława Kostki Potockiego. Próba rekonstrukcji kolekcji. Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2007 (Magdalena Górska) 265

Nekrologi

Jerzy Michalski (1924–2007) (Zofia Zielińska) 273
Edmund Cieślak (1922–2007) (Jerzy Dygdała) 281

24