Procedura recenzowania

  1. Redakcja zwraca się o zaopiniowanie artykułów (zamówionych lub zgłoszonych do kolejnego tomu rocznika) do badaczy z kraju i z zagranicy – specjalistów najbardziej kompetentnych w dziedzinie, w której obrębie sytuuje się tom „Wieku Oświecenia” lub pojedynczy artykuł. Wśród recenzentów zewnętrznych są również uwzględniani członkowie Rady Naukowej spoza instytucji wydającej  czasopismo. Lista recenzentów zewnętrznych publikowana jest w każdym numerze czasopisma. Niezależnie od opiniowania poszczególnych artykułów każdy numer recenzowany jest jako całość przez jednego (w razie potrzeby – dwóch) opiniodawcę krajowego lub zagranicznego.
  2. Na przygotowanie recenzji sporządzana jest umowa, zawierająca m.in. wymagany termin przekazania recenzji do redakcji.
  3. Recenzent, podejmując się przygotowania recenzji, zaświadcza tym samym, iż nie istnieje konflikt interesów między nim a autorem ocenianej pracy lub redakcją zamawiającą.
  4. Recenzja winna spełniać kryteria bezstronności, uczciwości, niezależności i obiektywności naukowej; wykonywana jest w trybie poufnym.
  5. Recenzja powinna być merytoryczna, rzetelna, wnikliwa, winna zawierać ocenę wartości profesjonalnej i poznawczej recenzowanej pracy, jej samodzielność, nowatorstwo wniosków, oryginalny wkład do wiedzy o danej dziedzinie badań.
  6. Treść recenzji powinna być spójna, zawierać jednoznaczną ocenę pracy oraz konkluzję precyzyjną i jasną.
  7. Recenzja powinna być szczegółowa, udokumentowana, szczególnie w przypadku negatywnej oceny pracy zgłoszonej do publikacji.
  8. Recenzja może zawierać ocenę warunkowo pozytywną, z precyzyjnym wskazaniem usterek i braków, które autor – w przekonaniu recenzenta – jest w stanie usunąć.
  9. W przypadkach spornych redakcja może powołać dodatkowego recenzenta.